Odvolanie voči rozhodnutiu SP

ako sa odvolať voči rozhodnutiu sociálnej poistovňe

Odvolanie voči rozhodnutiu sociálnej poisťovne

Odvolanie voči rozhodnutiu sociálnej poisťovne je možné podať  odvolanie možno podať v lehote do 30 dní  a rozhodnutiam o uložení pokuty a penále do 15 dní, odkedy bolo žiadateľovi rozhodnutie doručené.

Medzi najčastejšie odvolania patrí odvolanie voči rozhodnutiu posudkového lekára , odvolanie voči chybnému výpočtu invalidného dôchodku a podobne.

Prijímanie sťažností

Odvolanie sa podáva : poštou na adresu osobne v podateľni osobne na pobočke elektronicky na e-mail

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava I

Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava I  (pondelok – piatok  7:00 h – 15:00 h)

na adrese príslušnej pobočky alebo osobne v podateľni príslušnej pobočky

Sociálna poisťovňa sťažnosť odloží, ak

 • od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov
 • ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach
 • neobsahuje náležitosti podľa zákona o sťažnostiach
 • je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní
 • ak sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa zákona o sťažnostiach do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy

Lehota na vybavenie sťažnosti

Podľa zákona, sociálna poisťovňa je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, Sociálna poisťovňa môže lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Sociálna poisťovňa oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

V praxi ale takto sociálna poisťovňa postupuje vo výnimočných prípadoch, často sa stáva že stanovené lehoty nedodrží a oznámenie o predĺžení lehoty vôbec nezašle.

Úplne bežné sú prípady, keď osoba čakala na rozhodnutie aj 6-9 mesiacov.

Dôležité je tiež to, že v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia,  neplynie lehota na vybavenie sťažnosti.

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Sťažnosť sa pokladá za vybavenú, keď Vám sociálna poistovňa zašle výsledok šetrenia.V rozhodnutí musí stáť či je  odvolanie alebo stažnosť opotstatnená.Tiež musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti.

Odvolanie voči rozhodnutiu sociálnej poistovňe vzor :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •