Príspevok na úpravu bytu / domu

Príspevok na úpravu obydlia, bezbariérové obydlie

Príspevok na úpravu bytu / domu

Príspevok na úpravu bytu / domu (peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže) slúži na :

 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu alebo garáže na bezbarérovú stavbu
 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Za bariéry v  byte, dome, alebo v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie sú schopné premiestňovať sa, orientovať sa, a dorozumievať sa.

Príspevok neslúži na :

 • vybudovanie nových objektov alebo výmenu opotrebovaných častí.

Max.výška príspevku

0

V prípade garáže

0

Príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, domu alebo garáže, pričom súhrn týchto príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnúť maximálnu výšku príspevku.

Všeobecné posudkové hľadisko

Pri určení výšky peňažného príspevku sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu domu / bytu

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu domu / bytu / garáže sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Osoba je povinná príspevok  vrátiť ak :

 • zomrie, a pohľadávka je v  konaní o dedičstve
 • sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách
 • sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku
 • nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok 

Schválenie príspevku :

 • Lehota na schválenie posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
 • Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na úpravu obydlia sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o  príspevok na úpravu obydlia alebo garáže :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •