Príspevok na úpravu bytu / domu

Príspevok na úpravu obydlia, bezbariérové obydlie

Príspevok na úpravu bytu / domu

Príspevok na úpravu bytu / domu (peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže) slúži na :

Za bariéry v  byte, dome, alebo v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie sú schopné premiestňovať sa, orientovať sa, a dorozumievať sa.

Príspevok neslúži na :

Max.výška príspevku

0

V prípade garáže

0

Príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, domu alebo garáže, pričom súhrn týchto príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnúť maximálnu výšku príspevku.

Všeobecné posudkové hľadisko

Pri určení výšky peňažného príspevku sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu domu / bytu

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu domu / bytu / garáže sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Osoba je povinná príspevok  vrátiť ak :

Schválenie príspevku :

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na úpravu obydlia sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o  príspevok na úpravu obydlia alebo garáže :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •