Príspevok na úpravu auta

príspevok na úpravu motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu auta (motorového vozidla)

Peňažný príspevok  na úpravu auta (motorového vozidla) zákonodarca ustanovil v  § 35.Na začiatok musíme zdôrazniť, že žiadateľ musí byť jednoznačne odkázany na prepravu osobným automobilom.

Ďaľšie podmienky:

 • Príjem osoby so ZŤP nepresahuje päťnásobok životného minima, čo je 1051 €
 • Vozidlo nesmie byť staršie ako päť rokov
 • Ťažko zdravotne postihnutý je vlastníkom vozidla
 • Úprava vozidla umožní osobe so ZŤP viesť vozidlo alebo ho využívať na svoju prepravu. Môže ísť aj o vozidlo, na kúpu ktorého bol poskytnutý príspevok
 • Žiadateľ musí predložiť doklad o cene úpravy osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme

Max.výška príspevku :

0

Cena úpravy
Výška príspevku
do 331,94 €90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
70 % pri príjme do štvornásobku životného minima
50 % pri príjme do päťnásobku životného minima
do 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
85 % pri príjme do trojnásobku životného minima
75 % pri príjme do štvornásobku životného minima
65 % pri príjme do päťnásobku životného minima
nad 1 659,70 €95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
80 % pri príjme do štvornásobku životného minima
70 % pri príjme do päťnásobku životného minima

Žiadosť o príspevok na úpravu auta :

Žiadosť o príspevok na úpravu auta sa podáva :

Žiadosťou podanou  a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie .

-

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Povinnosti:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná :

 • upraviť si auto do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov (ak ho nie je možné upraviť z dôvodov na strane osoby, spolu s týmto potvrdením)
 • Predložiť faktúru
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o poskytnutie príspevku na úpravu motorového vozidla:

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •