Príspevok na psa

príspevok na výcvik psa pre zťp

Príspevok na psa

Peňažny príspevok na psa  ( peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom ), kompenzuje zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom ako sú v prvom rade výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť . Ide o príspevok v kategórií príspevkov na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Výška príspevku je

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška príspevku je 22,27 % zo sumy životného minima.

-

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ktorá je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes)
 • osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je  odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • ak má osoba s ťažkým zdravotným postihnutím príjem  vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.
 • osobe s ťažkým zdavotným postihnutím,  ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba 

Žiadosť o príspevok na psa :

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

 • Lehota na schválenie posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
 • Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na krmivo sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •