Príspevok na osobnú asistenciu

peňažny príspevok na asistenta zťp

Príspevok na osobnú asistenciu

Príspevok na osobnú asistenciu je druh príspevku z úradu práce sociálnych vecí a rodiny ,ktorý slúži na kompenzáciu nákladov na osobného asistenta.

Účelom osobnej asistencie je:

Výška príspevku :

0 € /
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška príspevku na 1 hodinu osobnej asistencie .

-

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Všeobecné posudkové hľadisko

Osobný asistent môže byť : rodinný príslušník (ale najviac 4 hodiny denne ),  alebo iná osoba ktorá dovŕšila 18 rokov a je  spôsobilá na právne úkony ( najviac 10 hodín denne ).

-

Zoznam činností osobnej asistencie :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Osobná asistencia sa vykonáva na základe písomnej zmluvy a musí obsahovať :

Všeobecné posudkové hľadisko

Osobný asistent platí daň z príjmu ale zdravotné poistenie zaňho platí štát.

-

Žiadosť o príspevok na osobnú asistenciu :

Žiadosť o príspevok na osobnú asistenciu sa podáva :

Žiadosťou podanou  a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Povinnosti:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná :

Výkaz o počte hodín osobnej asistencie:

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Príspevok na asistenciu a jeho výplata:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na asistenciu sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o poskytnutie príspevku na asistenciu :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •