Príspevok na opravu pomôcky

peňažný príspevok na opravu z úradu prace

Príspevok na opravu pomôcky

Príspevok na opravu pomôcky (peňažný príspevok na opravu pomôcky) slúži na :

 • opravu pomôcky
 • opravu úpravy pomôcky
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla
 • opravu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade:

 • dokladu ocene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla
 • zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami

Peňažný príspevok sa neposkytne:

 • osobe s ťažkým zdravoným postihnutím ktorej príjem prevyšuje päť násobok sumy životného minima
 •  ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah 
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby  .

-

Žiadosť o príspevok na opravu :

Žiadosť o príspevok na opravu sa podáva :

Žiadosťou podanou  a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Povinnosti:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná :

 • opraviť si pomôcku do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov (ak ho nie je možné upraviť z dôvodov na strane osoby, spolu s týmto potvrdením)
 • Predložiť faktúru
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na opravu sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet poštovým poukazom na účet opatrovníka

Žiadosť o poskytnutie príspevku na opravu pomôcky:

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •