Príspevok na opravu pomôcky

peňažný príspevok na opravu z úradu prace

Príspevok na opravu pomôcky

Príspevok na opravu pomôcky (peňažný príspevok na opravu pomôcky) slúži na :

Peňažný príspevok je možné poskytnúť nazáklade:

Peňažný príspevok sa neposkytne:

Všeobecné posudkové hľadisko

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby  .

-

Žiadosť o príspevok na opravu :

Žiadosť o príspevok na opravu sa podáva :

Žiadosťou podanou  a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Povinnosti:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná :

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na opravu sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet poštovým poukazom na účet opatrovníka

Žiadosť o poskytnutie príspevku na opravu pomôcky:

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •