Príspevok na oblečenie

príspevok na ošatenie

Príspevok na oblečenie a hygienu

Príspevok na oblečenie (ošatenie) a hygienu je peňažný príspevok z úradu práce sociálych vecí a rodiny na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Výška príspevku je

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška príspevku je 9,28% zo sumy životného minima .

-

Podmienky nároku: 

 • osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak :

 • ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima
 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba 

Žiadosť o príspevok na oblečenie a hygienu

Žiadosť o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov  súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sa podáva 2 spôsobmi a to:

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

 • Lehota na schválenie posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
 • Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na  oblečenie a hygienu sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o  príspevok na oblečenie a hygienu :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •