Príspevok na zdvíhacie zariadenie

peňažný príspevok na stropný zdvihák, príspevok na schodolez, príspevok na schodiskovú plošinu

Príspevok na zdvíhacie zariadenie

Príspevok na zdvíhacie zariadenie (príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia ) je  určený pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie bariér a na zvýšenie schopnosti premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Obslužné a zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje lahšie premiestňovanie osoby.

Zdvíhacie zariadenie umožnujúce ľahšiu mobilitu osob s ťažkým zdravotným postihnutím :

 • zdvihák
 • schodolez
 • zvislá schodisková plošina
 • šikmá schodisková plošina
 • výťah
 • stropné zdvíhacie zariadenie

Max.výška príspevku :

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška príspevku je max. do výšky 95% z ceny zariadenia .

-

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • osobe s ťažkým zdravotným postihntím odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie
 • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia
 • ak si aj viacero osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  prevyšuje päť násobok sumy životného minima
 • ak osobe s ťažkým zdavotným postihnutím je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba

Žiadosť o peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

 • Lehota na schválenie posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
 • Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na zdvíhacie zariadenie sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o  príspevok na zdvíhacie zariadenie :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •