Príspevok na zdravotnú pomôcku

peňažný príspevok na zdravotnú pomôcku pre ťzp, postihnuté dieťa

Príspevok na zdravotnú pomôcku

Príspevok na zdravotnú pomôcku (peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky) sa poskytuje osobe, ktorá je na to odkázaná a to vo forme :

 • peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky
 • peňažného príspevku na kúpu pomôcky
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Za pomôcku sa môže považovať napríklad pes so špeciálnym výcvikom, vodiaci pes, signálny pes, špeciálny softwér, načúvací aparát, mechanický vozík, elektrický vozík, špeciálne upravený kočík a podobne.

Max.výška príspevku :

0

V prípade kúpy druhého zariadenia rovnakého druhu je výška maximálneho peňažného príspevku na kúpu pomôcky :

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € 
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €
Všeobecné posudkové hľadisko

Príspevok je možné poskytnúť aj na viac pomôcok zároveň, pokiaľ to situácia vyžaduje.

-

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel, pomôcka neplní svoj účel, ak :

 • nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia
 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky,alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky, alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky 
 • je nefunkčná a nemožno ju opraviť

Žiadosť o príspevok na zdravotnú pomôcku :

Žiadosť o príspevok na zdravotnú pomôcku sa podáva :

Žiadosťou podanou  a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Povinnosti:

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná :

 • kúpiť si pomôcku do troch mesiacov
 • predložiť faktúru
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

 

Príspevok na zdravotnú pomôcku sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zdravotnú pomôcku:

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •