Príspevok na kúpu auta

príspevok na kúpu motorového vozidla

Príspevok na kúpu auta

Peňažný príspevok  na kúpu auta (motorového vozidla) zákonodarca ustanovil v  § 34 v dvadsiatich piatich odsekoch.Na začiatok musíme zdôrazniť, že žiadateľ musí byť jednoznačne odkázany na prepravu osobným automobilom.

Ďaľšie podmienky :

Max.výška príspevku:

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Maximálna výška príspevku je  6 638,79 € (manuálna prevodovka) a 8 298,48 € (automatická prevodovka) Zápis do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte je oslobodený od poplatku.V prípade havárie s totálnou škodou alebo v prípade odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

-

Žiadosť o príspevok na kúpu auta

Žiadosť o príspevok na kúpu auta sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadateľ môže požiadať  o príspevok raz za 7 rokov. Na opakovaný príspevok však  musíte predložiť hodnoverný dôvod ( žiadosť musí obsahovať odôvodnenie )

-

Žiadateľ je povinný príspevok vrátiť ak :

Príspevok na kúpu auta sa vypláca : v hotovosti na účet poštovým poukazom

Žiadosť o príspevok na kúpu motorového vozidla :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •