Príspevok na kúpu auta

príspevok na kúpu motorového vozidla

Príspevok na kúpu auta

Peňažný príspevok  na kúpu auta (motorového vozidla) zákonodarca ustanovil v  § 34 v dvadsiatich piatich odsekoch.Na začiatok musíme zdôrazniť, že žiadateľ musí byť jednoznačne odkázany na prepravu osobným automobilom.

Ďaľšie podmienky :

 • predložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať
 • predložiť doklad o cene osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme
 • kúpiť vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku
 • vek do 65 rokov
 • príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, čo je 1051 €
 • vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov
 • osoba so ZŤP bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára

Max.výška príspevku:

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Maximálna výška príspevku je  6 638,79 € (manuálna prevodovka) a 8 298,48 € (automatická prevodovka) Zápis do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte je oslobodený od poplatku.V prípade havárie s totálnou škodou alebo v prípade odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

-

Žiadosť o príspevok na kúpu auta

Žiadosť o príspevok na kúpu auta sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadateľ môže požiadať  o príspevok raz za 7 rokov. Na opakovaný príspevok však  musíte predložiť hodnoverný dôvod ( žiadosť musí obsahovať odôvodnenie )

-

Žiadateľ je povinný príspevok vrátiť ak :

 • nevyužíva vozidlo na svoju individuálnu prepravu
 • nenastúpi do zamestnania alebo nezačne navštevovať školské zariadenie. Ak už do zamestnania alebo školy nastúpi, neskoršie prepustenie zo zamestnania alebo ukončenie školskej dochádzky nie je dôvodom na vrátenie príspevku
 • vozidlo predá alebo daruje

Príspevok na kúpu auta sa vypláca : v hotovosti na účet poštovým poukazom

Žiadosť o príspevok na kúpu motorového vozidla :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •