Príspevok na jedlo

príspevok na stravovanie invalidny-dochodok.sk

Príspevok na jedlo

Príspevok na jedlo  (príspevok na diétne stravovanie ) je príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Max.výška príspevku

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Príspevok sa delí do 3 skupín podľa diagnózy :

-

Skupina:Diagnóza :Príspevok:
Ifenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia39,02 €
cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou39,02 €
nešpecifické zápalové ochorenie čreva – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie39,02 €
celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky39,02 €
IIdiabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu inzulidependentný s komplikáciami19,51 €
odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy19,51 €
syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva o viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie19,51 €
chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie19,51 €
systémové ochorenia (systémový lupus erythematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela o viac ako 10 % od normy19,51 €
malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu a s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy19,51 €
skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela o viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie19,51 €
IIIchronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l11,71 €
zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom alebo malígnom podklade11,71 €

Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Podmienky nároku: 

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť ak :

Žiadosť o príspevok na jedlo

Žiadosť o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

 

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie . 

-

Schválenie príspevku :

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na diétne stravovanie sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovou poukážkou

Žiadosť o  príspevok na jedlo :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •