Príspevok na benzín / naftu

príspevok na benzín

Príspevok na benzín / naftu

Peňažný príspevok na benzín / naftu ( peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby)

Výška príspevku :

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu .

-

Podmienky nároku: 

 • osoba s ŤZP (ZŤP) odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní)
 • ak je príjem osoby vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Žiadosť  o príspevok na benzín / naftu

Žiadosť  o príspevok je možné podať :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. 

Prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Všeobecné posudkové hľadisko

 Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

 • Lehota na schválenie posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
 • Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výplata príspevku :

Peňažný príspevok sa vypláca po schválení  príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

 • vypláca mesačne pozadu
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca
 • prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu

Príspevok na pohonné hmoty sa vypláca v eurách : v hotovosti poštovou poukážkou na účet

Žiadosť o príspevok na benzín/naftu :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •