Poruchy imunity

poruchy-imunity-imunita-invalidny-dochodok.sk

Poruchy imunity

Poruchy imunity, hoci sú častou príčinou práceneschopnosti, niesú častou príčinou vzniku invalidity.

Je to dané tým, že pacient s primárnou imunodeficienciou môže byť uznaný za invalidného iba v prípade, ak je výkonnosť jeho organizmu “ťažkým“ spôsobom obmedzená, “podstatné“ zníženie celkovej výkonnosti organizmu nestačí – je ohodnotené na 20 – 30 %.

Žiadateľ o invalidný dôchodok trpiaci primárnou imunodeficienciou, ktorá nespôsobuje ťažký pokles výkonnosti organizmu by mohol byť uznaný za čiastočne invalidného, ak by jeho imunodeficientný stav bol ohodnotený na maximálne možných 30% a zároveň by trpel iným ochorením (alebo ochoreniami), za ktoré by mu bolo možné pridať ďalších 10%.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú poruchy imunitného systému ?

Imunitný systém je jeden zo základných mechanizmov udržiavania homeostázy a integrity organizmu rozlišovaním škodlivého od neškodného. Správne fungovanie imunitného systému zahrňuje obranyschopnosť voči patogénom, autotoleranciu voči vlastnej tkáne hostiteľa a imunitný dohľad nad zmutovanými a tumorigénnymi bunkami.

Medzi najzávažnejšie poruchy imunitného systému patria:

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

D80 - D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

 • D80 Imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
 • D81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť
 • D82 Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami
 • D83 Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť
 • D84 Iné imunodeficiencie
 • D86 sarkoidóza
 • D89 Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1. Imunodeficitné stavy

Poruchy imunity

Všeobecné posudkové hľadisko :

Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých nazáklade zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerýchautoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.

POLOŽKA
PORUCHY IMUNITY – 1.IMUNODEFICITNÉ STAVY

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Deficity protilátkovej imunity s postihnutím funkcie lymfocytov B,
s častým výskytom mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií, zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.), so zníženou výkonnosťou organizmu
20 – 30
2.Deficity imunity bunkového typu s defektom alebo znížením množstva
T-lymfocytov a s výskytom plesňových a parazitárnych infekcií
20 – 30
3.Deficity imunity fagocytárneho systému s nedostatkom alebo
absenciou fagocytujúcich buniek alebo poruchou jednotlivých fáz
fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými infekciami, pyogénnymi
abscesmi, flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi
20 – 30
4.Deficity imunity komplementového systému s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie jednotlivých komplementových komponentov a podstatným poklesom celkovej výkonnosti organizmu20 – 30
5.Kombinované poruchy imunity sprevádzané dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi infekčnými prejavmi s podstatným znížením celkovej výkonnosti organizmu20 – 30
6.Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe, s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu70 – 80
Posudkové hľadisko:
Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.
Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporèné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov,zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémi 4. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.

2. Hyperimúnne stavy

Položka
PORUCHY IMUNITY- 2. HYPERIMÚNNE STAVY

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Systémové ochorenia spojivového tkaniva
a) poruchy ľahkého stupňa10 – 20
b) poruchy stredného stupňa30 – 40
c) poruchy ťažkého stupňa
60 – 70
Posudkové hľadisko:
Pri určení miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa vychádza z funkčného postihnutia organizmu, aktivity chorobného procesu, vplyvu na celkový stav organizmu a prípadných ďalších komplikácií.

3. Chronický únavový syndróm (CFS)

POLOŽKA
PORUCHY IMUNITY – 3.CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Chronický únavový syndróm
a) stredná forma so závažným poklesom celkovej výkonnosti organizmu30 – 40
b)ťažká forma so stratou zárobkovej schopnosti z hľadiska duševných a telesných schopností70 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí pri klinicky dokázanom CFS, s pozitivitou všetkých hlavných kritérií, pri pozitivite aspoň šiestich vedľajších symptómov a aspoň troch fyzikálnych kritérií (podľa Holmesa).

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •