Opatrovateľský príspevok

opatrovatelsky-prispevok-invalidny-dochodok.sk

Čo je opatrovateľský príspevok ?

Opatrovateľský príspevok je určený pre ľudí, ktorý opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Má slúžiť na zabezpečenie pomoci úkonoch sebaobsluhy, teda pri :

Je určený na kompenzáciu zdravotného znevýhodnenia  človeka pri týchto aj iných aktivitách.

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok ?

Opatrovateľský príspevok môže poberať človek, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie.

Posudzovanie prebieha tak, že sa hodnotí, či dokáže osoba s ŤZP jednotlivé posudzované činnosti zvládnuť, a či je nutné na ňu pri ich vykonávaní dohliadať. Za jednotlivé celky činností sa prideľuje od :

 (pomoc nie je potrebná)

(pomoc je potrebná len pri niektorých úkonoch)

(pomoc je potrebná pri všetkých úkonoch)

Počet získaných bodov následne určuje stupeň odkázanosti od 1 do 6.

Na opatrovateľskú  starostlivosť je osoba s ŤZP odkázaná, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach sa nachádza na  stupňi 5 až 6 , a zároveň takúto pomoc potrebuje aspoň 8 hodín denne.Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie je nezlučiteľné s poberaním príspevku na osobnú asistenciu. 

Kto môže byť opatrovateľom ?

Opatrovateľ musí byť plnoletý, plne spôsobilý na právne úkony a fyzicky a psychicky spôsobilý vykonávať opatrovanie.

Opatrovateľom môže byť iba rodinný príslušník ťažko zdravotne postihnutého,teda :

alebo 

Opatrovaná osoba musí vždy súhlasiť aby ho daná osoba mohla opatrovať.

Opatrovateľ môže pracovať jeho príjem však nemôže byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.Taktiež može byť študentom externého štúdia, pokiaľ mu to okolnosti umožnujú.

Osoba na opatrovanie musí byť staršia ako 6 rokov.

Kde mám vybaviť opatrovateľský príspevok ?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Všeobecné posudkové hľadisko

Rozdiel v žiadosti je aj v tom, či žiadateľ o opatrovateľský príspevok poberá alebo nepoberá dôchodok alebo dávky výsluhového zabezpečenia

-

Všeobecné posudkové hľadisko

K  žiadosti musí priložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania

-

Opatrovateľský príspevok výška :

Výška príspevku na opatrovanie sa líšipodľa toho, či opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku alebo dôchodca. Odlišuje sa samozrejme aj to, či je opatrovaná jedna osoba s ŤZP, alebo viac osôb.

Výška príspevku :

0

Typ opatrovania :Výška príspevku v eurách :
Opatrovanie jednej osoby s ŤZP430,35 €
Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP572,36 €
Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne378,70 €
Opatrovanie jednej osoby s ŤZP – poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku215,18 €
Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP – poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku286,18 €

Príspevok sa vypláca v eurách, a to : v hotovosti na účet opatrovateľa poštovým poukazom

Žiadosť na stiahnutie pre nepoberateľov dôchodku :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Žiadosť na stiahnutie pre poberateľov dôchodku :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •