Nárok na Invalidný dôchodok

nárok na invalidný dôchodok, kdo má nárok na invalidku

Nárok na invalidný dôchodok

Kdo má nárok na invalidný dôchodok ? Na to aby osoba mohla poberať invalidný dôchodok od sociálnej poisťovne, musí splniť hneď niekoľko podmienok.Na tie sa v nasledujúcom článku pozrieme.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý : je invalidný získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok

1.Počet odpracovaných rokov

Na to, aby ste splnili nárok na priznanie invalidného dôchodku musíte mať odpracovaný určitý počet rokov. Pokiaľ ide o mladšieho invalida, počet odrobených rokov na získanie invalidného dôchodku je nižší ako v prípade staršieho človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, po koľkých odrobených rokoch máte v prípade invalidity nárok na priznanie invalidného dôchodku:

VEK ŽIADATEĹA :POČET ROKOV POISTENIA
do 20 rokovmenej ako 1 rok
nad 20 do 24 rokovminimálne 1 rok
nad 24 do 28 rokovminimálne 2 roky
nad 28 do 34 rokovminimálne 5 rokov
nad 34 do 40 rokovminimálne 8 rokov
nad 40 do 45 rokovminimálne 10 rokov
nad 45 rokovminimálne 15 rokov

Všeobecné posudkové hľadisko

Pri posudzovaní nároku na dôchodok sa berú do úvahy aj obdobia poistenia v inom štáte EÚ, ale len v prípade, že dôchodkové poistenie na Slovensku je kratšie ako zákonom stanovené obdobie poistenia.

Suma dôchodku sa však vypočíta len z dôb poistenia získaných na Slovensku.

-

Potrebný počet rokov sa nezisťuje, ak invalidita vznikla v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania alebo ak invalidita vznikla fyzickej osobe v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku.

2.Pokles schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti 

Pokles schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti určí posudkový lekár.Mieru poklesu si môžte tiež informatívne pozrieť v našom zozname diagnóz.

Všeobecné posudkové hľadisko

Na kontrolnú prehliadku ku posudkovému lekárovi si treba doniesť so sebou zdravotný záznam a doklad totožnosti.

-

Potrebná dokumentácia

 • Žiadosť o dôchodok
 • Platný preukaz totožnosti
 • Doklad o ukončení vzdelania
 • Tlačivo Prehliadka zisťovacia - kontrolná (vyplňuje a potvrdzuje ošetrujúci lekár)
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
 • Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia*
 • Doklad z úradu práce o všetkých obdobiach v nezamestnanosti
Všeobecné posudkové hľadisko

Čo je evidenčný list dôchodkového zabezpečenia ?

Je potvrdenie o priebehu a dĺžke zamestnaní , potvrdenie zamestnávateľa,výstupné listy,v prípade potreby  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v zahraničí pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

-

Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku

Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku Vám príde poštou na adresu trvalého pobytu zvyčajne do 60 pracovných dní.

V prípade,že Vám invalidný dôchodok bol priznaný,spolu s ním Vám príde aj rozhodnutie o doplatení sumy dôchodku ku dňu podania žiadosti o invalidný dôchodok ,teda zvyčajne 2-3 mesiace spätne budete mať doplatenú sumu ku dňu vyplácania Vášho dôchodku.

V rozhodnutí je aj podrobný popis výpočtu dôchodku, ktorý si môžte orientačne prerátať aj na našej stránke.

Ak nieste s rozhodnutím spokojný môžte podať odvolanie voči rozhodnutiu sociálnej poisťovne.

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •