Duševné choroby

dusevne-poruchy-a-choroby-spravania- dusevna-porucha-dusevna-choroba-invalidny-dochodok.sk

Duševné choroby a poruchy správania

Duševné choroby alebo poruchy správania dnes patria štvrtou najčastejšou príčinou poberania invalidného dôchodku s podielom  9,95 % zo všetkých diagnóz.

Počet ľudí, ktorí trpia duševnou chorobou, stále rastie.Častejšie nimi trpia ženy, kde sú druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 70 %.Mladiství vo veku 0 až 19 rokov tvorili 10 % všetkých pacientov.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Príčiny ambulantnej liečby psychických ochorení

Organické duševné choroby vrátane symptomatických

17,80%

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy

24,60%

Afektívne poruchy

30,70%

Čo sú duševné poruchy ?

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo prevažne telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Postihuje teda vyššiu nervovú činnosť, pritom však nie je podložené makroskopickým poškodením mozgu. Duševné zdravie a duševná porucha sú pojmy značne kultúrne a názorovo podmienené, ich obsah je teda premenlivý a nie je predmetom všeobecnej zhody. V minulosti sa pre duševné poruchy používalo označenie duševná choroba, od ktorého sa však v súčasnosti upúšťa.

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

F00 - F99 Duševné poruchy

 • F00 - F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických‎
 • F10 - F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok‎
 • F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi‎
 • F30 - F39 Afektívne poruchy‎
 • F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy
 • F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi‎
 • F60 - F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých‎
 • F70 - F79 Duševná zaostalosť - mentálna retardácia‎
 • F80 - F89 Poruchy psychického vývinu‎

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Duševné choroby

Všeobecné posudkové hľadisko

Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti v afektívnej, emocionálnej oblasti, na schopnosti adaptácie, na vplyvy prostredia, možnosti pracovného a sociálneho zaradenia.

POLOŽKA
DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, emotivity, afektivity
(organický psychosyndróm, perinatálne poškodenie, Alzheimerova demencia, Pickova demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe, Huntigtonovej chorobe a pod.)
a) stredne ťažké formy30 – 45
b) ťažké poruchy (ťažká demencia)50 – 80
2.Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi
a) stredne ťažké formy35 – 45
b) ťažké formy (floridný proces, ťažké posprocesuálne formy)50 – 80
3.Poruchy nálad (manické, depresívne, periodické)
a) stredne ťažké formy35 – 45
b) ťažké formy50 – 80
4.Neurotické, stresové a somatomorfné poruchy
a) stredne ťažké formy15 – 20
b) ťažké formy (napr. ťažké obsedantné neurózy)60 – 70
5.Poruchy osobnosti a poruchy správania
a) stredne ťažké narušenie výkonnosti organizmu osobnosti s miernym obmedzením20 – 30
b) ťažké narušenie osobnosti so závažným obmedzením výkonnosti organizmu, dezintegrácia50 – 80
6.Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia (horné, stredné a dolné pásmo, IQ v pásme 50 – 69, s prihliadnutím na sociálnu prispôsobivosť)40 – 60
b) stredná mentálna retardácia (IQ v pásme 35 – 49)80
c) ťažká mentálna retardácia (IQ v pásme 20-34)90
d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)100
7.Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia)
a) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od vzniku)20-35
b) ťažká forma50 – 60
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich symptómov z orgánového alebo psychického postihnutia uvedeného v tejto prílohe.
8.Syndrómy porúch správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (mentálna anorexia, sexuálne poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou poruchou alebo chorobou)
ťažké poruchy, poruchy ohrozujúce život, nezvládnuteľné primitívne pudové správanie, stavy v ústavnom liečení alebo stavy s ťažkou poruchou výživy a podstatným znížením výkonnosti organizmu (adynamia, anémia, hypoproteinémia)70 – 80

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •