Choroby zmyslových orgánov

choroby-zmyslových-organov-invalidny-dochodok.sk

Choroby zmyslových orgánov

Choroby zmyslových orgánov majú 3,4% podiel na ochoreniach, ktoré sú príčinou vzniku invalidity.Z toho na  choroby oka a očných adnexov pripadá 2,3%,(z ktorých či to vrodených alebo získaných pomocou úrazu je následok slepota) a na choroby ucha a hlávkového výbežku 1,1% ( z ktorých či to vrodených alebo získaných pomocou úrazu je následok nedoslýchavosť alebo úplná hluchota).

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Z toho choroby oka a jeho adnexov

2,30%

Z toho choroby ucha a hlávkového výbežku

1,10%

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby zmyslových orgánov ?

Zmyslové orgány sú špecializované anatomické štruktúry, ktoré poskytujú mozgu informáciu o špecifických zmenách vonkajšieho prostredia.

Ochorenia zmyslových orgánov delíme na :

Medzi ochorenia oka patrí napríklad : Choroby rohovky choroby sietnice a cievovky Choroby slzného aparátu Choroby zrakového nervu Ochorenia šošovky Ochorenia spojovky Refrakčné chyby oka

Pod ochorenia ucha patrí napríklad : Ochorenia polohovo sluchového nervu Ochorenia Eustachovej trubice Choroby vonkajšieho ucha Choroby vnútorného ucha Choroby stredného ucha

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

H00 - H59 Choroby oka a očných adnexov

 • H00 - H06 Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice
 • H10 - H13 Choroby spojovky
 • H15 - H22 Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca
 • H25 - H28 Choroby šošovky
 • H30 - H36 Choroby cievovky a sietnice
 • H40 - H42 Glaukóm - zelený zákal
 • H43 - H45 Choroby sklovca a očnej gule
 • H46 - H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
 • H49 - H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie
 • H53 - H54 Poruchy videnia a slepota
 • H55 - H59 Iné choroby oka a očných adnexov

H60 - H95 Choroby ucha a hlávkového výbežku

 • H60 - H62 Choroby vonkajšieho ucha
 • H65 - H75 Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
 • H80 - H83 Choroby vnútorného ucha
 • H90 - H95 Iné choroby ucha

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1. Zrak

Choroby zmyslových orgánov

Všeobecné posudkové hľadisko :

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blízka a do diaľky, vyšetrením perimetra (zorného poľa) s ohľadom na intelektové schopnosti.

POLOŽKA
Choroby zmyslových orgánov – ZRAK

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Stredná slabozrakosť (zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou menej ako 6/18, ale viac ako 6/60; 3/10 – 1/10, kategória 1)35 – 45
2.Ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou 6/60 a menej, ale viac ako 3/60; 1/10 – 10/20, kategória 2)50 – 60
3.Veľmi ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou 3/60 a menej, ale viac ako 1/60; 1/20 – 1/50, kategória 3)65 – 75
4.Praktická slepota (zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo zúženie zorného poľa do 5 stupňov okolo centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť nie je postihnutá, kategória 4)80
5.Úplná slepota (strata zraku zahŕňajúca stavy od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou, kategória 5)90
6.Chyby zorného poľa
a) malé defekty zorného poľa10 – 15
b) obojstranné polovičné alebo kvadrantové defekty alebo koncentrické zúženie zorného poľa na 30 – 10 stupňov50 – 60
c) obojstranné koncentrické zúženie zorného poľa na 10 – 5 stupňov70 – 90
d) centrálne skotómy znižujúce zrakovú ostrosť najmä do blízka (nemožnosť čítania tlače bežnej veľkosti)40 – 60
7.Strata jedného oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku45
8.Obrna hornej mihalnice s úplným uzatvorením očnej štrbiny, prípadne blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus
30 – 40
9.Obrny očných svalov na jednom oku, ak je oko vylúčené z videnia30 – 40
10.Iné poruchy videnia
a) trvalé diplopie pri pohľade dopredu30 – 40
b) strata binokulárneho videnia10 – 20
11.Iné poruchy a choroby oka
11.1.Ľahké, ustálené formy bez poruchy funkcie oka5 – 15
11.2.Ľahké, dlhotrvajúce alebo ustálené formy čiastočne poškodzujúce funkciu oka, ktoré majú vplyv na pracovné zaradenie
a) jednostranné5 – 15
b) obojstranné40 – 50
11.3.Ťažké, dlhotrvajúce, liečeniu vzdorujúce formy, trvale poškodzujúce zrakové funkcie
a) jednostranné40 – 50
b) obojstranné60 – 70
12.Zhubný nádor oka
a) počas onkologického liečenia70 – 80
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do dvoch rokov)40 – 60

2. Sluch

Choroby zmyslových orgánov

Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ušných šelestov, bolestí, porúch rovnováhy, závratov alebo porúch reči. Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 - 4 000 Hz. Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma zvuk, len prípadné vibrácie (strata počutia 100 %, viac ako 90 dB).Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom vníma zvuk hovorovej reči(strata počutia 85 - 90 %, viac ako 70 dB), ale nerozumie.Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom v tichej miestnosti, v ktorej úroveň rušivých zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania zmyslu vyslovením jednoduchých viet aspoň na  90%.

 

POLOŽKA
Choroby zmyslových orgánov – Sluch

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Obojstranná úplná hluchota (100 % podľa Fowlera, 100 dB)50
2.Obojstranná praktická hluchota (viac ako 85 % – 90 % podľa Fowlera, viac ako 70 dB)45
3.Obojstranná úplná alebo praktická hluchota s ťažkým porušením komunikačných schopností v hovorovej reči a sociálnou dezintegráciou60 – 80
4.Obojstranná ťažká nedoslýchavosť (80 % podľa Fowlera, 60 – 65 dB)35 – 45
5.Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť (55 % podľa Fowlera, 40 – 45 dB)20 – 25
6.Obojstranná ľahká nedoslýchavosť (25 % podľa Fowlera, 30 – 40 dB)10
7.Objektivizované poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárneho ústrojenstva)
a) ľahká forma (ľahká neistota stoja, mierne prejavy závratov pri celodennom zaťažení, pri vyššej psychickej a fyzickej záťaži)5 – 15
b) stredne ťažká forma (výraznejšia neistota a prejavy závratov pri celodenných
zaťaženiach alebo opakované prudké závraty s vegetatívnymi prejavmi, prípadne s nevoľnosťou, zvracaním pri psychickej a fyzickej záťaži)
15 – 25
c) ťažká forma (prudké závraty, neistota pri chôdzi, státí a iných fyziologických zaťaženiach, prípadne pri neschopnosti bez opory ísť alebo stáť)70 – 80
8.Komplikovaný chronický zápal stredného ucha20 – 40
9.Zhubné nádory v oblasti hlavy a krku (nádory jazyka, tonzíl a nosohltana)
a) po odstránení nádoru, počas onkologickej liečby80
b) neliečiteľné formy zhubných nádorov90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) po stabilizácii zdravotného stavu s úplnou stratou hlasu80

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •