Choroby tráviacej sústavy

choroby-traviaceho-aparatu-choroby-traviaceho-systemu-invalidny-dochodok.sk

Choroby tráviacej sústavy

Choroby tráviacej sústavy sú desiatou najčastejšou príčinou vzniku invalidity.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby tráviacej sústavy ?

Tráviaca sústava (iné názvy: tráviaci trakt, tráviaci systém, tráviaca rúra, zažívacia rúra, lat. apparatus digestorius) je skupina orgánov, ktoré sa zúčastňujú príjmu, spracovania a vylučovania potravy. Väčšinou sa začína prijímacím otvorom – ústami (ústna dutina) a končí vylučovacím – konečníkom

K najčastejším ochoreniam tráviacej sústavy patrí :

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

K00 - K93 Choroby tráviacej sústavy

 • K00 - K14 Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
 • K20 - K31 Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
 • K35 - K38 Choroby červovitého prívesku
 • K40 - K46 Prietrže brušnej dutiny - hernie
 • K50 - K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva
 • K55 - K63 Iné choroby čriev
 • K65 - K67 Choroby pobrušnice
 • K70 - K77 Choroby pečene
 • K80 - K87 Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy
 • K90 - K93 Iné choroby tráviacej sústavy

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1.Choroby pažeráka

POLOŽKA
Choroby tráviacej sústavy – Choroby pažeráka

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Trakčný divertikul (podľa veľkosti a subjektívnych ťažkostí)10
2.Pulzný divertikul
a) bez prekážky prijímania potravy, podľa veľkosti a ťažkostí10
b) s prekážkou pri prijímaní potravy (podľa vplyvu na celkový stav výživy, anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je možná chirurgická liečba20 – 40
3.Chronické zápaly pažeráka s gastroezofageálnym refluxom a anémiou20 – 30
4.Funkčná alebo organická stenóza pažeráka
a) bez prekážky pri príjme potravy podľa veľkosti a subjektívnych ťažkostí10
b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma spracovania potravy, predĺžený čas jedla)20 – 40
c) s ťažkou poruchou stavu výživy a výkonnosti organizmu50 – 70
5.Zhubný nádor pažeráka
a) po chirurgickom odstránení počas onkologickej liečby70 – 80
b) neliečiteľné formy90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)40 – 60
6.Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu potravy, so stratou na hmotnosti a znížením výkonnosti organizmu
a) s funkčnou náhradou40 – 50
b) s nefunkčnou náhradou75 – 80

2.Choroby žalúdka

Choroby tráviacej sústavy

Všeobecné posudkové hľadisko :

Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa, rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.

POLOŽKA
Choroby traviacej sústavy – Choroby žalúdka

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Vredová choroba žalúdka a dvanástnika
a) sezónne opakované recidívy v posledných troch rokoch, klinicky dokázané (rtg. vyšetrením, fibroskopiou), stavy konzervatívne liečené, ťažkosti v pravidelných intervaloch5 – 10
b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí s erozívnou gastritídou, konzervatívne liečené, zhojené s výraznou deformáciou a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami20 – 30
c) operované formy pri trvalých funkèných poruchácha s postupným zhoršením zdravotného stavu, stavu výživy alebo s komplikáciami a zníženou výkonnosťou organizmu40 – 50
2.Stavy po operáciách žalúdka (resekcia, spojkové operácie, vagotómia)
a) s dobrou funkciou10 – 20
b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm)25 – 35
c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným znížením výkonnosti organizmu40 – 50
3.Zhubný nádor žalúdka
a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom štádiu (early cancer T1 NO MO)50
b) po resekcii žalúdka počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)40 – 60

3.Choroby tenkého a hrubého čreva

POLOŽKA
Tráviaca sústava – Choroby tenkého a hrubého čreva

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Chronický zápal čriev, divertikulóza, čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné poruchy, bez klinických prejavov
a) s trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy čriev niekoľkokrát denne, obmedzenie výkonnosti organizmu)20 – 25
b) so zníženým stavom výživy, pokles hmotnosti, poruchy črevnej pasáže, anémia, krvácanie30 – 60
2.Ulcerózna kolitída, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba
a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné zníženie výkonnosti organizmu, výživy, občasné hnačky, žiadne odchýlky v laboratórnych nálezoch)10 – 20
b) hemoragické, purulentné štádium (znížená výkonnosť organizmu, poruchy výživy, časté hnačky, poruchy črevnej pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna aktivita, patologický laboratórny nález, recidívy choroby)30 – 40
c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba vredov a polypov, ťažká malnutrícia, fistula, perforácia, poruchy črevnej pasáže s podstatným znížením výkonnosti organizmu)
60 – 70
3.Črevná malabsorpcia (napr. celiakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou a pod.)
a) bez podstatných klinických prejavov pri diéte a zavedenej terapii10 – 20
b) s obmedzením výkonnosti organizmu, poruchou výživy, pri nedostatočnej odpovedi na liečbu a diétny režim30 – 40
c) pokročilé formy rezistentné na liečbu, zlý stav výživy, znížená výkonnosť organizmu50 – 60
4.Zhubný nádor čreva a konečníka
a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta
50 – 60
b) s vytvorenou kolostómiou, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)50
d) s ukončenou liečbou s trvalou kolostómiou50 – 70
e) neliečiteľné formy90
5.Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala
a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy, občasné krvácanie alebo sekrécia z konečníka)10 – 20
b) s komplikáciami (opakované poruchy pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá sekrécia z konečníka)30 – 50
c) s úplnou inkontinenciou zvierača80 – 90
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač a črevnú stenu,s prihliadnutím na celkový stav organizmu.
6.Fistula v okolí konečníka
a) s občasnou sekréciou10
b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod konečníka, secernujúca sterkonálna znečisťujúca fistula60 – 80
7.Zrasty pobrušnice
a) s poruchami pasáže20 – 30

4.Pečen, žlčové cesty, podžalúdková žlaza

Choroby tráviacej sústavy

Všeobecné posudkové hľadisko :

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny režim.

POLOŽKA
Choroby tráviacej sústavy – Pečeň, Žlčové cesty, Podžalúdková žľaza

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Choroby pečene
a) ľahkého stupňa10 – 20
b) stredne ťažkého stupňa30 – 40
c) ťažkého stupňa60 – 70
d) stavy so závažným portálnym hromadením krvi, pažerákové varixy, opakované krvácavé stavy, ascites, známky encefalopatie80 – 90
2.Stavy po resekcii pečeňového laloka, bez poruchy funkcie35 – 45
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu.
3.Zhubný nádor pečene
a) počas onkologickej liečby70 – 80
b) neliečiteľné formy90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
4.Transplantácia pečene60 – 70
5.Choroby žlčníka a žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly) s častejšími kolikami (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými antibiotikami, s ťažkosťami v medzizáchvatovom období10
6.Odstránenie žlčníka
6.1S funkčnými poruchami (postcholecystektomický syndróm), pri pretrvávajúcich kolikách10
7.Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest alebo papily
a) počas onkologickej liečby70 – 80
b) neliečiteľné formy90
c) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
8.Stavy po chirurgických výkonoch na papile a žlčových cestách (podľa funkčných porúch)10 – 20
9.Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový stav organizmu
a) s hnačkami pri diétnych chybách5 – 10
b) s častejšími hnačkami, poruchami výživy, dyspeptickými ťažkosťami, občasnými bolesťami20 – 25
c) s poruchami výživy, výrazná symptomatológia, zníženie výkonnosti organizmu30 – 50
d) ťažká porucha výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu60 – 70
10.Malígny nádor podžalúdkovej žľazy
a) počas onkologickej liečby70 – 80
b) neliečiteľné formy90
c) po dosiahnutí stabilizácie (spravidla po dvoch rokoch)40 – 50

5. Prietrže

POLOŽKA
Chorob tráviacej sústavy – Prietrže

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Slabinová alebo stehenná prietrž (podľa veľkosti a možnosti repozície)5 – 10
2.Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej čiare (linea alba) brušných svalov5 – 10
3.Prietrž v jazvách po brušnej operácii
a) s poruchou funkcie brušných orgánov (pri poruchách pasáže)10
b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny brušnej do prietrže, chirurgicky neriešiteľné stavy s vplyvom na kardiopulmonálny systém60 – 70
4.Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú ezofagitídu10 – 15

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •