Choroby pohybového aparátu

choroby-pohyboveho-ustrojenstva-choroby-pohybovej-sustavy-invalidny-dochodok.sk

Choroby podporného a pohybového aparátu

Choroby pohybového aparátu sú s podielom 25% najčastejšou príčinou vzniku nároku na invalidný dôchodok.Každý štvrtý človek s priznaným invalidným dôchodkom má teda jednu z chorôb svalovej, kostrovej sústavy alebo spojivového tkaniva.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Čo je pohybový aparát ?

Pohybová sústava je skupina orgánov, ktoré umožňujú živočíchom aktívny pohyb celého tela a vnútorných orgánov (pasívny pohyb umožňuje oporná sústava).

Orgány pohybovej sústavy – svaly sú tvorené svalovým tkanivom. Základnou svalovou jednotkou je svalové vlákno.

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

M00 - M99 Choroby pohybového aparátu

 • M00 - M25 Artropatie
 • M00 - M03 Infekčné artropatie
 • M05 - M14 Zápalové polyartropatie
 • M15 - M19 Artrózy
 • M20 - M25 Iné poruchy kĺbov
 • M30 - M36 Systémové choroby spojivového tkaniva
 • M40 - M54 Dorzopatie
 • M40 - M43 Deformujúce dorzopatie
 • M45 - M49 Spondylopatie
 • M50 - M54 Iné dorzopatie
 • M60 - M79 Choroby mäkkého tkaniva
 • M60 - M63 Choroby svalov
 • M65 - M68 Choroby synoviálnej membrány a šliach
 • M70 - M79 Iné choroby mäkkého tkaniva
 • M80 - M94 Osteopatie a chondropatie
 • M80 - M85 Poruchy hustoty a štruktúry kostí
 • M86 - M90 Iné osteopatie
 • M91 - M94 Chondropatie
 • M95 - M99 Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1.Artropatia

Choroby pohybového aparátu

Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia (postihnutia pohybu v kĺboch v súvislosti so záťažou na príslušný kĺb) a vplyvu na ostatné systémy a orgány. Pri zistení pohybových a degeneratívnych zmien treba porovnať, či ich rozsah a výskyt presahujú zmeny typické pre porovnateľnú vekovú kategóriu. Samotné röntgenologicky zistené degeneratívne zmeny nezapríčiňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti, rovnako ako skutočnosť, či bola vykonaná operácia na končatine alebo na chrbtici, alebo súvislosť s úrazom. Pri chronických zápaloch kĺbov treba prihliadnuť popri poruche funkcie tiež na aktivitu chorobného procesu. Pri celkovej osteoporóze či osteomalácii (napr. pri hormonálnych poruchách, gastrointestinálnych resorpčných poruchách, pri poškodení obličiek) je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od rozsahu a stupňa patologických zmien skeletu a z nich vyplývajúcej poruchy funkcie. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poraneniach svalov a šliach sa určí podľa miery funkčnej poruchy, podľa postihnutia krvného a lymfatického systému. Pri poraneniach fascie sa môžu objaviť ruptúry svalov, ktoré sú však len zriedkavo príčinou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.

POLOŽKA
Choroby podporného a pohybového aparátu –
ARTROPATIA

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia, reaktívne artritídy, metabolické artropatie
a) ľahké formy, zriedka recidivujúce, s miernou poruchou funkcie postihnutého kľbu, s opakovanými subjektívnymi ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia končatiny10 – 15
b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas recidivujúce, s poruchou funkcie (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3), so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym röntgenologickým nálezom, prípadne s dôkazom laboratórnych pozitívnych zápalových parametrov, s postihnutím jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu25 – 35
c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s deštruktívnym röntgenologickým nálezom, postihujúce viacero kĺbov60 – 80

2.Osteopatia a chonropatia

POLOŽKA
Choroby podporného a pohybového aparátu – OSTEOPATIA A CHONROPATIA

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu), osteomalácia, osteopatia, iné metabolické ochorenia chrbtice a kĺbov
a) ľahká forma – metabolické ochorenie kostí zvyšujúce riziko zlomenín a ovplyvňujúce výkonnosť organizmu, osteoporóza stanovená denzitometrickým vyšetrením, T-skóre do -2,510 – 15
b) stredne ťažká forma osteoporózy a iné metabolické ochorenia kostí s prítomnosťou jedného alebo viacerých zlomenín stavcov s následným obmedzením pohyblivosti, vplyvom na statiku chrbtice, občasnými prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosťou svalového korzetu, s podstatným poklesom
výkonnosti a znaèným ovplyvnením pohyblivosti, T-skóre nad -2,5
35 – 45
c) ťažká forma osteoporózy (T-skóre nad -4,0 so zvýšenou lámavosťou kostí a s patologickými zlomeninami, ťažká deformácia chrbtice a dlhých kostí) a iných metabolických ochorení kostí s prítomnými viacerými zlomeninami stavcov s následným ťažkým obmedzením pohyblivosti, s výraznými deformitami chrbtice s vplyvom na statiku, pretrvávajúcimi alebo častými prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosťou svalového korzetu, bez ohľadu na T-skóre60 – 70
2.Sudeckova dystrofia
a) mierna forma15 – 25
b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia35 – 45
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa, rozsahu funkčnej poruchy a lokalizácie procesu.
3.Chronická osteomyelitída
a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou procesu, drobné hnisanie vo fistule)10 – 20
b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia z fistuly, známky aktivity v laboratórnych nálezoch)35 – 45
c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky aktivity v laboratórnych nálezoch) s alteráciou celkového stavu60 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu a aktivity procesu s jej účinkami na celkový stav a prípadné následné choroby (napr. anémiu, amyloidózu).
4.Chondrodystrofia
a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje 120 cm40 – 50
b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, zníženou pohyblivosťou, poruchami ventilácie; telesná výška do 100 cm70 – 80

3.Mäkké tkanivá

POLOŽKA
Choroby poporného a pohybového aparátu – Mäkké tkanivá

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy
a) ľahké formy, zriedka recidivujúce, s miernou poruchou funkcie postihnutého systému, s opakovanými subjektívnymi ťažkosťami, pri záťaži v stoji a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť končatín pri záťaži10 – 15
b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas recidivujúce, s menšou poruchou funkcie kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3), so značnými subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym röntgenovým nálezom, prípadne s občasným laboratórnym zápalovým nálezom s postihnutím jedného kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu25 – 35
c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou, trvale aktívne, progredujúce, s výraznými deštruktívnymi röntgenovými zmenami a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce niekoľko kĺbov60 – 80

4. Choroby svalov

Choroby pohybového aparátu

Všeobecné posudkové hľadisko :

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe - analogicky k nasledujúcim uvedeným pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov (bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie, posudkovo sa nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.

POLOŽKA
Choroby pohybového aparátu – Choroby svalov

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Svalové dystrofie, myopatie, spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy, myozitídy, systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erytematosus, dermatomyozitída, systémová skleróza – Behcetova choroba, Sjögrenov syndróm, sklerodermia a ostatné)
a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou atrofiou, dystrofiou a s obmedzením len pri dlhom státí a chôdzi30 – 40
b) stredne závažné poruchy s podstatným obmedzením pohyblivosti a obmedzením výkonnosti organizmu60 – 70
c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením pohyblivosti80 – 90
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti a výkonnosti.
2.Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis
a) okulálna forma20 – 30
b) okulobulbárna (anartria, dysfónia, regurgitácia tekutín nosom, diplópia)60 – 80
c) mierna generalizovaná forma (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou a po tymektómii)30 – 40
d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou, dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti, s postihnutím celého kostrového svalstva, stav po tymektómii, časté exacerbácie napriek imunosupresívnej liečbe)60 – 80

5.Dorzopatia a spondylopatia

POLOŽKA
Choroby pohybového aparátu – DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Stavy po zlomeninách tŕňových výbežkov alebo priečnych výbežkov stavcov
10
2.Stavy po zlomenine tela stavca, vrodené chyby
a) bez účinku na statiku10
b) s miernym účinkom na statiku, s deformáciou chrbtice, príznaky v stoji a pri chôdzi20
c) s výrazným účinkom na statiku (s obmedzením pohybu v danom úseku), s deformáciou, občasnými prejavmi svalového a nervového dráždenia, slabosťou svalového korzetu
30 – 40
3.Degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách
a) bez účinku na statiku10
b) s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia (napr. syndróm cervikokraniálny, cervikobrachiálny, lumbálny, lumbosakrálny a syndróm sakroiliakálneho skĺbenia blokády stavcov), slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku20 – 35
c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi prejavmi dráždenia nervov a svalov, s ťažkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice, s výraznou poruchou svalového korzetu40 – 50
4.Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, stavy po úraze chrbtice
a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom10 – 20
b) často recidivujúce prejavy nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu chrbta s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu35 – 45
c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným nálezom a trvalými prejavmi dráždenia nervov, s parézami a so svalovými atrofiami a poruchou funkcie zvieračov70 – 80
5.Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo získané deformácie) s poruchou funkcie
a) ľahkého stupňa10
b) stredného stupňa (napr. vo viacerých pohybových segmentoch vyjadreným obmedzením až stuhnutím chrbtice, pri skolióze 40 – 75 stupňov pri klinových stavcoch, motýlikovitých stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte s tvorbou gibbusu)35 – 45
c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých stavcov chrbtice, používanie trupovej ortézy, ktorá zahŕňa tri časti chrbtice, extrémne skoliózy s otočným sklzom, spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela stavca)60 – 70
6.Scheuermannova choroba
a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)20
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po piatich rokoch)10
7.Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylartritída)
a) ľahkého stupňa20 – 30
b) stredného stupňa – IV. stupeň (súčasné stuhnutie niekoľkých častí chrbtice a periférnych kĺbov alebo bedrových kĺbov s pretrvávajúcou klinickou aktivitou a progresiou napriek liečbe, bez ohľadu na stupeň postihnutia chrbtice)40 – 50
c) ťažkého stupňa – V. stupeň so stuhnutím viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých kĺbov, s poruchami ventilácie60 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných porúch chrbtice, potvrdených rtg. diagnostikou chrbtice.

6. Stavy po úrazoch

POLOŽKA
Choroby pohybového aparátu – Stavy po úrazoch

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Stavy po zlomeninách kostí lebky (stavy po kraniocerebrálnych poraneniach)
a) bez postihnutia mozgových funkcií5 – 10
b) ľahká porucha mozgových funkcií15 – 20
c) stredne ťažká porucha mozgových funkcií30 – 40
d) ťažká porucha s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti50 – 75
e) ťažká porucha narušujúca integritu mozgových funkcií80 – 100
2.Stavy po zlomeninách čeľuste
2.1.zle zahojené, s defektom, s ovplyvnením inervácie, žuvania, mimiky, hlasu10 – 20
3.Stavy po zlomeninách skeletu hrudníka
3.1.Stavy po úrazoch hrudníka, sériové zlomeniny rebier, zlomeniny sterna so závažným obmedzením pohybu hrudníka a hrudnej steny, podľa stupňa poruchy pľúcnych funkcií a srdcovej činnosti
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa poruchy uvedenej v kapitole VIII oddiele B položke 5 a v kapitole IX oddiele A položke 1.
3.2.Následné stavy bez poruchy pľúcnych funkcií a srdcovej činnosti10
4.Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách panvových kostí a symfýzy, stavy po zlomeninách krížovej kosti a kostrče
a) ľahké poruchy obmedzujúce dlhé státie a chôdzu, s miernymi subjektívnymi ťažkosťami10 – 15
b) stredne ťažké poruchy statiky a dynamiky chrbtice a dolných končatín30 – 40
c) ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením nervov, poruchou funkcie zvieračov, so závažnými parézami a svalovými atrofiami70 – 80
Posudkové hľadisko:
Porušenie celistvosti panvového pletenca s poruchou statiky a dynamiky chrbtice, funkcie dolných končatín sa posúdi podľa zostávajúcich porúch.

7. Postihnutie končatín

Choroby pohybového aparátu

Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín po poranení, vrodených alebo získaných chýb, zostávajúcich následkov po operáciách a úrazoch, zápalových a degeneratívnych ochoreniach. Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní postihnutia horných končatín treba vychádzať z postihnutia dominantnej končatiny. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri amputaèných stratách vychádza z funkcie kýpťov a susedných kĺbov.

POLOŽKA
Choroby pohybového aparátu – Postihnutie končatín

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Aseptické nekrózy
Posudkové hľadisko:
Po aktívnom štádiu sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa pretrvávajúcej funkčnej poruchy na postihnutom kĺbe končatiny.
2.Strata oboch horných končatín od zápästí a vyššie75 – 80
3.Strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny75 – 80
4.Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo krátky kýpeť ramena
a) na dominantnej končatine75 – 80
b) na nedominantnej končatine50 – 70
c) s menej rozsiahlymi amputačnými stratami hornej končatiny40 – 60
5.Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri dobre pohyblivom ramennom pletenci
a) na nedominantnej15 – 25
b) na dominantnej25 – 35
6.Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu
a) na nedominantnej10 – 15
b) na dominantnej15 – 25
7.Habituálne vykĺbenie ramena
a) ojedinelé vykĺbenie10
b) častejšie vykĺbenie (alebo vykývaný kĺb) s obmedzením výkonnosti končatiny
1. na nedominantnej15 – 20
2. na dominantnej20 – 30
c) vykĺbenia sternoklavikulárne alebo akromioklavikulárne s obmedzením funkcie končatiny15 – 20
8.Pseudoartróza kľúčnej kosti5 – 10
9.Stav po zlomenine ramennej kosti zhojenej v nepriaznivom postavení so značným obmedzením funkcie končatiny (stavy po vykonanej endoprotéze ramenného kĺbu, s obmedzením pohyblivosti kĺbu)
a) na nedominantnej20 – 30
b) na dominantnej30 – 40
10.Chronická radiálna a ulnárna epikondylitída s poruchou funkcie končatiny pri záťaži (s ľahkým postihnutím motorickej inervácie a poruchami cievneho zásobenia)
a) postihnutie jednej končatiny10 – 15
b) postihnutie oboch končatín20 – 25
11.Stuhnutie v lakťovom kĺbe
a) v priaznivom postavení
1. na nedominantnej25 – 35
2. na dominantnej35 – 45
b) v nepriaznivom postavení
1. na nedominantnej45
2. na dominantnej45 – 50
12.Obmedzenie pohyblivosti v lakťovom kĺbe
a) ľahkého stupňa, pri voľnej rotačnej pohyblivosti predlaktia10
b) ťažšieho stupňa (vrátane obmedzenia rotačnej pohyblivosti predlaktia)
1. na nedominantnej20 – 25
2. na dominantnej25 – 35
13.Izolované obmedzenie rotačnej pohyblivosti predlaktia
a) v priaznivom postavení (stredné pronačné postavenie)
1. na nedominantnej10
2. na dominantnej20
b) v nepriaznivom postavení
1. na nedominantnej20
2. na dominantnej30
14.Vykývaný lakťový kĺb
a) na nedominantnej20
b) na dominantnej30
15.Pseudoartróza predlaktia
a) na nedominantnej20 – 30
b) na dominantnej35 – 45
16.Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťové zahojenie s ľahkou
dislokáciou
10 – 15
17.Stav po zlomenine kosti/kostí predlaktia (vretennej a lakťovej) zhojené s dislokáciou a s poruchou funkcie susedných kĺbov
a) na nedominantnej25 – 35
b) na dominantnej35 – 45
18.Stuhnutie zápästného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia)10
b) v nepriaznivom postavení
1. na nedominantnej15
2. na dominantnej25
19.Obmedzenie pohybu v zápästnom kĺbe
a) nepatrného stupňa
1. na nedominantnej5
2. na dominantnej10
b) závažnejšieho stupňa
1. na nedominantnej10
2. na dominantnej20
20.Zle zahojené alebo nezahojené zlomeniny zápästných kostí, jednej záprstnej kosti alebo viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky
a) na nedominantnej10 – 30
b) na dominantnej35 – 45
21.Stuhnutie kĺbov palca na ruke v priaznivom postavení
a) na nedominantnej5
b) na dominantnej15
22.Stuhnutie jedného prsta
a) na nedominantnej5
b) na dominantnej10
23.Strata koncového článku a polovice základného článku palca ruky
a) na nedominantnej5
b) na dominantnej15
24.Strata všetkých článkov palca na dominantnej ruke25
25.Strata jedného prsta ruky (okrem palca)10 – 15
26.Strata troch prstov ruky II + III + IV
a) dominantnej končatiny25
b) nedominantnej končatiny20
27.Strata všetkých desiatich prstov na oboch rukách70 – 80
28.Strata úchopovej schopnosti ruky
a) na nedominantnej50
b) na dominantnej60 – 70
29.Nervové poškodenie
29.1.Nervové poškodenie hornej končatiny – plexus brachialis60 – 70
29.2.Poškodenie hornej časti – plexus brachialis40 – 50
29.3.Poškodenie dolnej časti – plexus brachialis50 – 60
29.4.Nervus axillaris20 – 25
29.5.Nervus radialis, celý nerv25 – 35
29.6.Nervus radialis – stredná časť alebo dolná časť10 – 20
29.7.Nervus ulnaris – horná časť alebo dolná časť25 – 35
29.8.Nervus medianus – horná časť25 – 35
29.9.Nervus medianus – dolná časť30
29.10.Nervus radialis a nervus axillaris35 – 45
29.11.Nervus radialis a nervus ulnaris35 – 45
29.12.Nervus radialis a nervus medianus35 – 45
29.13.Nervus radialis, ulnaris a medianus v oblasti predlaktia40 – 50
30.Strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie75 – 80
31.Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna60 – 75
32.Strata jednej dolnej končatiny v stehne50 – 60
33.Strata jednej dolnej končatiny
a) v predkolení45 – 50
b) v priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe40 – 45
34.Strata palca nohy so stratou hlavičky I. priehlavkovej kosti alebo strata iného prsta10 – 20
35.Strata II. – V. prsta alebo I. – III. prsta nohy15 – 20
36.Strata všetkých prstov jednej nohy20 – 30
37.Strata všetkých prstov oboch nôh podľa stavu kýpťa30 – 60
38.Stuhnutie oboch bedrových kĺbov v nepriaznivom postavení70 – 80
39.Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v priaznivom postavení (flexia 20 stupňov, vonkajšia rotácia 20 stupňov, stredné postavenie medzi abdukciou a addukciou)30 – 45
40.Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení50 – 60
41.Obmedzenie pohybu bedrových kĺbov
41.1.Ľahkého stupňa
a) jednostranné10
b) obojstranné20
41.2.Stredného stupňa
a) jednostranné20 – 25
b) obojstranné40 – 45
41.3.Ťažkého stupňa
a) jednostranné40 – 50
b) obojstranné70 – 75
42.Pseudoartróza kŕčka stehennej kosti50 – 60
43.Stavy po zlomenine stehennej kosti (kŕčka, diafýzy, epikondylu) liečené konzervatívne aj osteosyntézou, príp. endoprotézou
a) pri dobrej funkcii končatiny20 – 30
b) s porušenou funkciou končatiny (výrazná deformácia, svalová atrofia, porucha motorickej inervácie, skrátenie o 4 cm a viac)45 – 60
44.Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového, kolenného kĺbu
44.1.Jednostranná (totálna endoprotéza)35 – 45
44.2.Obojstranná (totálna endoprotéza)
a) bez funkčného obmedzenia pohybu45 – 55
b) so závažným obmedzením pohybu60 – 70
Posudkové hľadisko:
Pri endoprotézach kåbov je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od pretrvávajúcej poruchy pohyblivosti a vplyvu záťaže na končatinu (napr. porucha motorickej inervácie, výrazná svalová atrofia, skrátenie končatiny viac ako o 4 cm ).
45.Stuhnutie oboch kolenných kĺbov70 – 80
46.Stuhnutie jedného kolenného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie približne 10 stupňov)40 – 45
b) v nepriaznivom postavení50 – 60
47.Uvoľnenie väzivového aparátu kolena
a) svalovo kompenzovateľné10 – 20
b) vyžadujúce spevnenie podporným aparátom podľa postavenia a osovej odchýlky a porušenie funkcie končatiny25 – 35
c) nestabilné koleno s pretrvávajúcou instabilitou aj pri používaní podporného aparátu, resp. použitia pevných ortéz40 – 50
48.Trvalé následky po vybratí menisku
a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu10
b) pri stredne ťažkej poruche20 – 30
c) pri ťažkej poruche funkcie kolenného kĺbu30 – 45
49.Zlomenina pately nezhojená, s obmedzenou extenziou kolena, neistou chôdzou, nutnosťou používania podporného aparátu30 – 40
50.Obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch
a) ľahkého stupňa10
b) stredného stupňa25 – 35
c) ťažkého stupňa50 – 60
51.Stav po zlomenine tíbie
a) dobre zhojená5
b) zhojená so skrátením, v nesprávnom uhlovom postavení a s porušenou funkciou končatiny30 – 40
52.Pseudoartróza tíbie30 – 50
53.Stav po zlomenine vonkajšieho a vnútorného členka
a) dobre zahojené10 – 20
b) zhojená v nepriaznivom postavení s porušenou funkciou pohybu v končatine30 – 40
54.Stuhnutie horného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení (stuhnutie členka v neutrálnom postavení kĺbu)20 – 35
b) v nepriaznivom postavení40 – 50
55.Stuhnutie dolného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení (stredné postavenie)15 – 20
b) v nepriaznivom postavení30 – 40
56.Stuhnutie horného a dolného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení35
b) v nepriaznivom postavení35 – 45
57.Pes equinovarus a iné poškodenia funkcie nohy (stavy po zlomenine pätnej kosti, podľa poruchy funkcie nohy, s ťažkou deformáciou a poruchou chôdze ťažkého stupňa
a) jednostranné postihnutie30 – 40
b) obojstranné postihnutie50 – 60
58.Nervové poruchy úplné, jednostranné
58.1.Plexus lumbosacralis65 – 70
58.2.Nervus femoralis40 – 45
58.3.Nervus ischiadicus50 – 70
58.4.Nervus tibialis30 – 45
58.5.Nervus fibularis30 – 45
Posudkové hľadisko:
V miere poklesu zárobkovej činnosti sú zahrnuté aj poruchy vazomotorické a trofické. Čiastočné poruchy inervácie nervov sa hodnotia tretinovými hodnotami. Stredne ťažké motorické poruchy sa hodnotia polovičnými hodnotami. Senzitívne poruchy inervácie pre celú dolnú končatinu sa hodnotia tridsiatimi percentami. Izolované senzitívne poruchy inervácie sa nehodnotia.

8.Nádory kostí, svalstva, mäkkých tkanív

Choroby pohybového aparátu

Všeobecné posudkové hľadisko:

Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej činnosti podľa príslušnej kapitoly. Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu stability nosného alebo pohybového aparátu a k obmedzeniu pohybu.

 

POLOŽKA
Choroby pohybového ústrojenstva – Nádory kostí, svalstva, mäkkých tkanív

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Zhubné nádory kostí, svalstva a mäkkých tkanív
a) počas onkologickej liečby80
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)50 – 70
c) neliečiteľné formy90

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •