Choroby obehovej sústavy

choroby-obehoveho-systemu-choroby-obehoveho-aparatu-invalidny-dochodok.sk

Choroby obehovej sústavy

Choroby obehovej sústavy sú treťou najčastejšiou príčinou vzniku invalidity.Predstavujú skupinu poberateľov až 10 % invalidného dôchodku. Ak by sme sledovali štatistiku pre jednotlivé pohlavia zvlášť, tak zistíme, že muži majú častejšie problémy s chorobami obehovej sústavy (74% prípadov u mužov vs. 26% prípadov u žien).

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby obehovej sústavy ?

Obehová sústava zabezpečuje pohyb a rozvoz telových tekutín, ktoré obsahujú všetky potrebné látky. Zároveň odvádza z tela produkty látkového metabolizmu. Okrem prepravnej funkcie, má obehová sústava za úlohu udržať stálosť vnútorného prostredia (biol. homeostáza) a ochranu organizmu.

Zloženie obehovej sústavy :

Funkcia :

Transport kyslíka živín, hormónov a minerálnych látok k bunkám; transport oxidu uhličitého a odpadových produktov metabolizmu od buniek k príslušným orgánom na vylúčenie.

Medzi najčastejšie ochorenia obehového systému patria : Choroby srdca Srdcové zlyhanie Mozgové príhody

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

I00 - I99 Ochorenia obehového systému

 • I00 - I02 Akútna reumatická horúčka
 • I05 - I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca
 • I10 - I15 Hypertenzné choroby
 • I20 - I25 Ischemické choroby srdca
 • I26 - I28 Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
 • I30 - I52 Iné choroby srdca
 • I60 - I69 Cievne choroby mozgu
 • I70 - I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
 • I80 - I89 Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde
 • I95 - I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1. Srdcové choroby

Choroby obehovej sústavy

Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy (ergometria, echokardiografia v pokoji a po záťaži, angiografia, flebografia, rádionuklidové vyšetrenie a pod.).

POLOŽKA
Choroby obehovej sústavy – srdcové choroby

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Vrodené alebo získané chlopňové chyby, ischemická choroba srdca, kardiomyopatie, stavy po srdcovom infarkte, stavy po myokarditíde, stavy po reumatických ochoreniach a iné
a) bez podstatného zníženia výkonu, pri obvyklom telesnom zaťažení (napr. veľmi rýchla chôdza 7 – 8 km/h, ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie fyzického výkonu), maximálna záťaž 100 W – NYHA I10 – 20
b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 4 – 5 km/h, stredne ťažká telesná práca), maximálna záťaž 75 W – NYHA II35 – 45
c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom zaťažení (napr. prechádzka 3 – 4 km/h, chôdza do schodov na prvé poschodie, ľahká telesná práca), maximálna záťaž 50 W – NYHA III60 – 80
d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do 25 W – NYHA IV90
2.Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy
a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov poškodenia obehového ústrojenstva10 – 20
b) s významnými poruchami výkonnosti obehového ústrojenstva, podľa stupňa poruchy
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa klasifikácie NYHA.
3.Reumatická horúčka s postihnutím srdca, funkčnými zmenami obehového ústrojenstva
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa klasifikácie NYHA.
4.Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA a CCS)
a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.10 – 20
b) II. štádium (bolesť len pri väčšej námahe), CCS II.35 – 45
c) III. štádium (bolesť už pri malej telesnej námahe), CCS III.60 – 80
d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.90
5.Chronické cor pulmonale (podľa stupňa hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového svalu a pľúc)
a) stavy kompenzované40 – 60
b) stavy dekompenzované70 – 90
6.Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických porúch, pri subjektívnych ťažkostiach5 – 10
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení supraventrikulárnych alebo komorových extrasystol, prípadne pri paroxyzmálnej tachykardii, Lown 215 – 25
c) s hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia),Lown 340 – 60
d) nepriaznivé formy komorových arytmií (napr. extrasystoly v salvách alebo predčasné počas T-vlny), nepriaznivé formy blokád Tawarovho ramienka70 – 90
7.Implantácia kardiostimulátora bez podstatného zníženia výkonu30 – 40
8.Stavy po srdcových operáciách (revaskularizačné operácie, operácie chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy po koronárnej angioplastike)
a) s dobrým funkčným výsledkom25 – 35
b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení40 – 50
c) neschopnosť záťaže70 – 90
9.Transplantácia srdca50 – 75
10.Hypertenzia
a) hypertenzia I – žiadne objektívne orgánové zmeny10
b) hypertenzia II – ľahké orgánové zmeny (hypertrofia ľavej komory,angiopatia,proteinúria,vzostup sérového kreatinínu)15 – 25
c) hypertenzia III – ťažké orgánové zmeny (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové krvácanie, hypertenzná encefalopatia, retinopatia II)75 – 90

2. Choroby ciev

POLOŽKA
Choroby obehovej sústavy – choroby ciev

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Artériovenózna píšťala s poruchami periférneho prekrvenia20
2.Aneuryzmy – cievne výdute (podľa polohy, veľkosti)
a) bez funkčnej poruchy (malé periférne aneuryzmy)10 – 20
b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké aneuryzmy brušnej aorty a veľkých panvových artérií, aneuryzmy mozgových ciev a stavy po operáciách aneuryziems s funkčnou poruchou a s obmedzením výkonnosti organizmu60 – 80
3.Tepnové uzávery,funkčné cirkulačné poruchy (angioneuropatia), uzávery artérií na dolných končatinách (rozdelenie podľa Fontainea)
3.1.Štádium I
a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom, bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri rýchlej chôdzi)10
b) s obmedzeným kolaterálnym obehom (štádium latencie), nebolestivá chôdza po rovine (Dopplerov tlak na dolnej končatine všeobecne nad 100 mm Hg)15 – 20
c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m, Dopplerov tlak na dolných končatinách 80 – 100 mm Hg, pri obojstrannom postihnutí25 – 30
3.2.Štádium IIa
nebolestivá chôdza po rovine nad 300 m, štádium intermitentných klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak na dolných končatinách 60 – 80 mm Hg, jedno- alebo obojstranné postihnutie arteriálneho riečišťa
30 – 40
3.3.Štádium IIb
klaudikačné bolesti po menej ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných končatinách pod 60 mm Hg, závažný arteriografický nález, nočné bolesti, jedno alebo obojstranné postihnutie arteriálneho riečišťa
45 – 55
3.4.Štádium IIc
klaudikačné bolesti po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg na tepnách dolných končatín
60 – 70
3.5.Štádium III
bolestivá chôdza pod 50 m, bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien, nehmatný pulz

75 – 80
3.6.Štádium IV
bolesti v pokoji s trofickými kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)
80 – 90
3.7.Tepnové uzávery na horných končatinách, funkčné cirkulačné poruchy (kostoklavikulárny syndróm, syndróm krčného rebra, syndróm m. scalenus ant., hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické zmeny a cievne zmeny pri chorobe z vibrácií
a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu na končekoch prstov, zbelenie v chladnom prostredí)10 – 15
b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu stredných a koncových článkov väčšiny prstov v chladnom prostredí, pozitívna chladová skúška)20 – 35
c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie prstov v teplom prostredí, pozitívny Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová skúška)40 – 50
d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože a končekov prstov, trvale chladné končeky prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová skúška, rozpad pulzovej krivky, znížený prietok krvi v prstoch rúk)60 – 70
4.Stavy po vykonanej operácii cievnych uzáverov alebo by-passe a po perkutánnej endovaskulárnej liečbe
a) po revaskularizačných operáciach s dobrým výsledkom30 – 40
b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách50 – 60
c) s ťažkými funkčnými poruchami70 – 80
Posudkové hľadisko:
Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho postihnutia.
5.Kŕčové žily,posttrombotický syndróm recidivujúce tromboflebitidy
a) s miernym opuchom po záťaži, bez ulceróznych kožných zmien bez výrazných ťažkostí z hromadenia krvi v žilách10
b) jednostranné alebo obojstranné postihnutie s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, časté viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl, dermatitídy15
5.1.Postihnutie žilného systému s chronickými recidivujúcimi vredmi, podľa rozsahu a opakovania
a) jednostranné25 – 35
b) obojstranné30 – 60
6.Miazgový (lymfatický) opuch na jednej, prípadne na oboch končatinách
a) reverzibilné štádium (bez podstatného obmedzenia funkcie, diferencia objemu do 4 cm), bez kompresívnej bandáže20 – 25
b) ireverzibilné štádium (so zväčšením objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením funkcie kĺbov)30 – 50
c) elefantiáza (pri neschopnosti používať postihnutú končatinu)60 – 80

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •