Choroby nervového systému

choroby-nervovej-sustavy-invalidny-dochodok.sk

Choroby nervového sytému

Choroby nervového systému sú štvrtou najčastejšiou príčinou vzniku invalidity s 9,20  % podielom na všetkých osobách, ktoré boli uznané invalidnými.Častejším problémom je najmä u mužov, kde je podiel až 11,21 % , kdežto u žien je podiel iba 6,64 %.Najčastejšou zpomedzi týchto ochorení je epilepsia.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby nervového systému ?

Centrálny nervový systém  riadi motorické reakcie organizmu, koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, hlad, smäd), závisí od nej pamäť, učenie a celé vedomie človeka

Hlavné dve časti nervového systému sú :

Medzi časté ochorenia nervového systému patrí :

Pod ochorenia mozgu patrí napríklad : Alzheimerova choroba Absces mozgu Detská mozgová obrna Epilepsia

Pod ochorenia vegetatívneho nervovového systému patrí napríklad : Myopatia Myastenia gravis Diabetická neuropatia

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

G00 - G99 Choroby nervovej sústavy

 • G00 - G09 Zápalové choroby centrálneho nervového systému
 • G10 - G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém
 • G20 - G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
 • G30 - G32 Iné degeneratívne choroby nervového systému
 • G35 - G37 Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
 • G40 - G47 Epizodické a záchvatové poruchy
 • G50 - G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí
 • G60 - G64 Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému
 • G70 - G73 Choroby nervovosvalovej platničky a svalu
 • G80 - G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
 • G90 - G99 Iné poruchy nervového systému

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1. Choroby nervového systému

Choroby nervového systému

Všeobecné posudkové hľadisko

Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje znížením vštiepivosti a koncentrácie, unaviteľnosťou, poruchami orientácie, stratou schopnosti adaptácie, psychickou a vegetatívnou labilitou (napr. poruchy spánku, afektívna labilita, vazomotorické poruchy, bolesti hlavy a pod.). Porucha osobnosti na báze porúch funkcií mozgu je charakteristická oploštením záujmov, otupením osobnosti, degradáciou osobnosti s poruchami nálad a ich ovládaním, s obmedzením schopnosti náhľadu, kritiky a kontaktu s okolím, od ľahkých až po najťažšie zmeny osobnosti. Postihnutie mozgu môže byť spôsobené poruchou vývoja mozgu, pôsobením vonkajšieho násilia (úrazu), choroby, toxických vplyvov, poruchami krvného zásobenia. Rozhodujúce na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je rozsah a stupeň pretrvávajúcich neurologických symptómov s ohľadom na neurologický nález (dokázanými pyramídovými javmi zánikovými a iritačnými), psychické zmeny s prihliadnutím na premorbídnosť osobnosti.

POLOŽKA
Choroby nervového systému
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Poruchy osobnosti, poruchy správania a poruchy intelektu vyvolané
ochorením, poškodením alebo dysfunkciou mozgu (encefalopatia, demencie cievnej etiológie, ložiskové ischémie mozgu, krvácanie do mozgu)
a) ľahká forma20 – 30
b) stredne ťažká forma35 – 45
c) ťažká forma s narušením integrity mozgových funkcií60 – 75
2.Periférna paréza n. facialis
a) jednostranná kompletná obrna alebo zahyzďujúca svalová kontraktúra10 – 20
b) obojstranná kompletná obrna s trvalými komplikáciami30 – 40
3.Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy, plégie pyramídového a extrapyramídového pôvodu, detská mozgová obrna, hydrocephalus, hodnotí sa dominantnosť končatiny)
a) ľahké parézy dvoch končatín (frustné), prípadne akroparézy10 – 20
b) stredne ťažké parézy dvoch končatín30 – 50
c) ťažké parézy dvoch končatín60 – 70
d) plégia dvoch končatín80
4.Epileptické záchvaty a iné záchvatovité ochorenia, hodnotí sa frekvencia záchvatov, typ záchvatov, EEG nález, sprievodné psychické poruchy
a) ľahká forma: generalizované záchvaty minimálne 1-krát ročne, parciálne záchvaty minimálne 1-krát mesačne10 – 20
b) stredne ťažká forma: generalizované záchvaty minimálne 1-krát mesačne, parciálne záchvaty minimálne 1-krát týždenne
30 – 40
c) ťažká forma: generalizované záchvaty častejšie ako 1-krát mesačne, parciálne záchvaty častejšie ako 1-krát týždenne, so sprievodnými psychickými zmenami50 – 60
d) série generalizovaných alebo parciálnych záchvatov s ťažkým stupňom psychického postihnutia, s rezistenciou na liečbu70 – 80
e) po troch rokoch od zániku záchvatov pri ďalšej nutnosti antikonvulzívnej liečby (pre pretrvávajúcu pohotovosť k záchvatom)10
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa typu, počtu záchvatov a prípadných povahových zmien.
5.Narkolepsia, hypersomnia
a) ľahká forma, neobmedzujúca výkonnosť10 – 20
b) ťažká forma, obmedzujúca výkonnosť30 – 50
6.Stavy po subarachnoideálnom krvácaní, aneuryzmy mozgových ciev
a) ľahké poruchy5 – 15
b) stredne ťažké poruchy25 – 50
c) ťažké poruchy65 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výsledného funkčného neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu s prihliadnutím na lokalizáciu aneuryzmy, zdroj krvácania a vykonaný operačný zákrok.
7.Roztrúsená mozgomiechová skleróza
a) ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, vestibulárne poruchy, dyzestézie, jeden atak choroby, Kurtzkého škála 1 – 2)10 – 20
b) ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, ľahké spastické paraparézy, Kurtzkého škála 3)30 – 50
c) stredne ťažké formy s poruchou motoriky a zníženou výkonnosťou organizmu (Kurtzkého škála 4)50 – 60
d) ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtzkého škála nad 4)70 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa neurologického nálezu (Kurtzkého škála), aktivity choroby a klinického priebehu.
8.Parkinsonova choroba
a) ľahká forma s ojedinelými mimovoľnými pohybmi, so znížením pohyblivosti20 – 30
b) stredne ťažká forma40 – 50
c) ťažká forma, s tremorom, rigiditou a bradykinézou60 – 80
9.Stavy po cievnych mozgových príhodách (prechodné ischemické ataky, hemoragické ikty a pod.)
a) ľahké formy5 – 15
b) stredne ťažké formy30 – 50
c) ťažké formy (hemiparézy ťažkého stupňa, organický psychosyndrom)60 – 75
d) osobitne ťažké formy (s ťažkým poškodením mozgových funkcií, hemiplégie končatín, organický psychosyndróm a pod.)80 – 100
10.Zápalové choroby mozgu a miechy, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy a polyneuropatie
a) ľahké formy15 – 30
b) stredne ťažké formy40 – 60
c) ťažké formy70 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výslednej poruchy funkcie centrálnej nervovej sústavy a periférnej inervácie s prihliadnutím na neurologický, psychiatrický a psychologický nález, celkovú výkonnosť organizmu a diagnostikované ďalšie komplikácie.
11.Mozgové nádory
a) po odstránení nádoru počas onkologickej liečby70 – 75
b) neliečiteľné formy so stredne ťažkým až ťažkým poškodením mozgu90
c) po stabilizácii zdravotného stavu, s ľahkým reziduálnym neurologickým nálezom (spravidla po dvoch rokoch)50 – 70
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu, prípadne zmyslových porúch, s ohľadom na možnosti operačného zákroku a výsledku onkologickej liečby.

2. Poškodenie miechy

Choroby nervového systému

Všeobecné posudkové hľadisko

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa nervových porúch - parézy (plégie) na končatinách, porúch močového mechúra a konečníka. Hodnotí sa postihnutie dominantnej končatiny a stupeň parézy (plégie).

 

POLOŽKA
Choroby nervového systému – poškodenia miechy

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Monoplégia50
2.Hemiplégia75
3.Paraplégia75
4.Kvadruplégia100
5.Monoparéza
a) ľahká20 – 25
b) stredne ťažká30 – 40
c) ťažká monoparéza až plégia45 – 50
6.Hemiparéza
a) ľahká20 – 30
b) stredne ťažká40 – 50
c) ťažká hemiparéza až plégia75
7.Paraparéza
a) ľahká20 – 30
b) stredne ťažká35 – 50
c) ťažká paraparéza až paraplégia75
8.Kvadruparéza60- 90

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •