Choroby močovej sústavy

choroby-mocoveho-systemu-choroby-mocoveho-ustrojenstva-invalidny-dochodok.sk

Choroby močovej sústavy

Choroby močovej sústavy až na nádorové ochorenia niesú častou príčinou priznania invalidity, sú však hlavne u žien jedným najčastejším dôvodom práceneschopnosti priemerným trvaním 45 dní.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Čo sú choroby močovej sústavy ?

Močová sústava je orgánová sústava, ktorá zabezpečuje odstránenie odpadových látok z tela človeka a je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme.

Zloženie :

Funkcia :

Tvorí, skladuje, vedie a odstraňuje moč z tela. Reguluje objem a chemické zloženie krvi, filtruje a odstraňuje odpadové látky, reguluje rovnováhu tekutín a elektrolytov, pomáha udržiavať pH a stabilnú hladinu vápnika vo vnútornom prostredí, vylučuje hormóny, ktoré regulujú tvorbu červených krviniek

Medzi hlavné ochorenia močovej sústavy patrí : Ochorenia močového mechúra Ochorenia močových ciest Ochorenia obličiek

Choroby obličiek

Obličky sú orgán pre život nevyhnutne dôležitý. Ak sa zastaví ich činnosť, nastane rozsiahla porucha vnútorného prostredia – urémia – a postihnutý pomerne za krátky čas umiera.

V prípade zlyhania obličiek musí pacient chodiť na dialýzu, kde je napájaný na umelú obličku. Jeho krv sa vedie do špeciálneho prístroja, v ktorom sa zbavuje odpadových látok a očistená sa vracia späť do tela.

V obličkách sa môžu nachádzať močové kamene, ktoré môžu spôsobovať poruchu odtoku moču alebo byť príčinou opakovaných zápalov. Jeden zo spôsobov ich odstránenia je pomocou ultrazvuku, ktorý ich rozbije a menšie kamienky sa potom vylúčia močom.

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

N00 - N39 Ochorenia močového ústrojenstva

 • N00 - N08 Glomerulárne choroby
 • N10 - N16 Tubulointersticiálne choroby obličiek
 • .N17 - N19 Zlyhanie obličiek
 • N20 - N23 Urolitiáza
 • N25 - N29 Iné choroby obličiek a močovodov
 • N30 - N39 Iné choroby močovej sústavy

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Choroby močovej sústavy

Všeobecné posudkové hľadisko :

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov, porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami (napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti, urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou).Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu a jeho výkonnosť.

1.Postihnutia obličiek

POLOŽKA
Choroby močovej sústavy – Postihnutia obličiek

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia, s častými kolikami (infekcia, hematúria)5 – 10
2.Postihnutie obličiek bez funkčného obmedzenia, s chorobným nálezom v moči ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria, bakteriúria, mikroskopická hematúria)5 – 10
3.Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu poškodenia)
a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty kreatinínu a urey, ľahké zníženie glomerulárnej filtrácie, zníženie tubulárnej filtrácie, zníženie resorpčnej funkcie, žiadna retencia katabolitov)10 – 20
b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie filtračnej a resorpčnej funkcie obličiek, mierna až výrazná retencia katabolitov, mierne klinické príznaky nedostatočnosti obličiek, anémia, osteopatia)30 – 40
c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických príznakov nedostatočnosti obličiek zvládnuteľné konzervatívnym liečebným postupom)60 – 70
d) úplné zlyhanie obličiek80
4.Strata alebo výpad funkcie jednej obličky pri zdravej druhej obličke20
5.Strata alebo výpad funkcie jednej obličky s obmedzením funkcie druhej obličky
a) ľahkého stupňa25 -35
b) stredného stupňa50 – 60
c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia celkového stavu obmedzenie výkonnosti organizmu)70 – 80
6.Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou) s prihliadnutím na prítomné komplikácie40 – 80
7.Zhubný nádor obličky
a) počas onkologickej liečby70 – 80
b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
c) neliečiteľné formy90
8.Stav po transplantácii obličky
a) do stabilizácie zdravotného stavu (spravidla jeden rok)70
b) po stabilizácii zdravotného stavu s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú poruchu a prípadné komplikácie30 – 60

2.Choroby močových ciest

POLOŽKA
Choroby močových ciest

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Chronický zápal močových ciest5 – 10
2.Poruchy vyprázdňovania močového mechúra15 – 25
3.Zhubný nádor močového mechúra
a) po odstránení v ranom štádiu (T1-2 N0 M0)30 – 40
b) po odstránení v neskorých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90
4.Inkontinencia moču
a) stresová inkontinencia I. stupňa (odchod moču pri zaťažení)10 – 15
b) stresová inkontinencia II. stupňa30 – 40
c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím na etiológiu, riešená permanentným katétrom60 – 70
5.Umelý vývod moču (bez porúch obličkových funkcií)
a) do čreva40 – 50
b) navonok (extraabdominálne)40 – 70
c) kontinentná náhrada močového mechúra40 – 70
6.Chronická píšťala (fistula) tráviaceho ,močového a pohlavného ústrojenstva
a) chronická píšťala s trvalou miernou sekréciou20 – 40
b) chronická píšťala s trvalou sekréciou (stolice alebo hnisavou), s vplyvom na celkový stav organizmu60 – 80

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •