Choroby krvi a krvorných orgánov

choroby-krvi-a-krvotvornych-organov-krv-invalidny-dochodok.sk

Choroby krvi a krvotvorných orgánov

Choroby krvi a krvotvorných orgánov teda ochorenia  kostnej dreňe, miazgových uz­lin, sleziny a tzv. mononukleofago-cytový systému nepatria medzi najčastejšie príčiny prímania invalidného dôchodku.V dôsledku ide ale o závažné ochorenia kde až 70% poberateľov dôchodku má mieru poklesu výkonu zárobkovej činnosti o viac ako 70%, teda sú poberateľmi plného invalidného dôchodku.Krvné choroby predstavujú aj sociálnozdravotný problém, pretože niektoré z nich (najmä málokrvnosť) postihujú 2-15% obyvateľstva.Niektoré ochorenia, napríklad leukémia  teda zhubné ochorenie krvi, je najčastejším druhom rakoviny u detí vo vyspelom svete.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby krvi a kvotvorných orgánov ?

Krv a kr­votvorné orgány tvoria jeden neoddeliteľný funkčný celok, a preto každá krvná choroba sa dotýka oboch sú­časne, hoci raz je výraznejšia odchýl­ka v zložení či funkcii krvi, inokedy je v popredí zasa zmena v niektorom z krvotvorných orgánov.

Medzi najčastejšie ochorenia krvi a krvotvorných orgánov patrí :

Ochorenia červených krviniek sú napríklad : Anémia krvi Malária Hemofília

Ochorenia kostnej drene sú napríklad : Mnohopočetný myelóm Leukémia

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

D50 - D77 Ochorenia krvi a krvotvorného systému

 • D50 - D53 Nutričné anémie
 • D55 - D59 Hemolytické anémie
 • D65 - D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby
 • D70 - D77 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Choroby krvi a krvorných orgánov

Všeobecné posudkové hľadisko

Miera poklesu zárobkovej činnosti pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, podľa porúch orgánových funcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na celkový stav organizmu.

Choroby krvi a krvotvorných orgánov

POLOŽKA
CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV


DRUH ZDRAVOTNĚHO POSTIHNUTIA
MIERA POKLESU SCHOPNOSTI
ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
1.Strata sleziny (bez prítomnosti krvnej choroby)10
2.Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)
a) s miernymi prejavmi, v remisii (bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie)10 – 20
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, znížená výkonnosť organizmu30 – 50
c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými hospitalizáciami60 – 70
3.Plazmocytóm (myelóm)
a) s miernymi prejavmi, v remisii bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie10 – 20
b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so zníženou výkonnosťou organizmu35 – 50
c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu, typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a zníženou výkonnosťou organizmu70 – 80
4.Indolentné non-Hodgkinove lymfómy (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov (lymfoproliferatívny) lymfóm
a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti10 -20
b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu45 – 50
c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom lieèení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu70 – 80
Posudkové hľadisko:
Po skončení hematologického liečenia treba spravidla do dvoch rokov po stabilizácii zdravotného stavu, od výsledku liečby určiť mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.
5.Malígne lymfómy
a) akútne stavy70 – 80
b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu35 – 45
c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu80
6.Myeloproliferačné ochorenia (napr. polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)
a) ľahká forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave10 – 20
b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu35 – 45
c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10g/dl hemoglobínu, trombocytopénia pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny, polycytémia60 – 70
7.Terapeutické odstránenie sleziny pre choroby krvi
Chronická autoimúnna trombocytopenická purpura (AITP) počas dlhodobej liečby35 – 45
8.Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)
a) aktívne prejavy ochorenia70 – 80
b) v štádiu remisie, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri
stacionárnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu
60 – 80
9.Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu erytrocytov so závažnými prejavmi (pod 10 g/dl hemoglobínu, opakované podávanie transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba, podstatné zníženie výkonnosti organizmu)45 – 55
10.Aplastická anémia s ťažkou trombocytopéniou (trombocytopénia pod 20 000/ml, granulocytopénia pod 1 000/ml)60 – 70
11.Vrodené a získané krvácavé stavy s hematologickou etiológiou
a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu10 – 20
b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým krvácaním, prípadne komplikáciami s krvácaním a podstatným obmedzením výkonnosti organizmu45 – 50
c) ťažká forma, spontánne krvácania, krvácanie už pri ľahkých úrazoch, s ťažkým postihnutím pohyblivosti a výkonnosti organizmu60 – 80

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •