Choroby dýchacej sústavy

plucne-choroby-pluca-priedusky-hrtan-krk-usta-choroby-dychacieho-ustrojenstva-invalidny-dochodok.sk

Choroby dýchacej sústavy

Choroby dýchacej sústavy sú jednou z najčastejších príčin práceneschopnosti na dobu trvania do 10 dní.Čo sa týka vzniku invalidity, môžme skonštatovať že patria medzi menej časté príčiny (z celkového počtu vlani priznaných invalidít – 21 005 malo na choroby dýchacej sústavy priznanú invaliditu “iba” 640 osôb) .

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú choroby dýchacej sústavy ?

Dýchacia sústava je zodpovedná za prívod vzduchu do a von z pľúc počas dýchania, teda za výmenu plynov (získavajú kyslík a zbavujú sa oxidu uhličitého) .

Dýchaciu sústavu ľudí a zvierat môžeme rozdeliť na dve funkčne odlišné časti.

Ochorenia dýchacej sústavy delíme na  :

Choroby dolných dýchacích ciest sú napríklad : Ochorenia pohrudnice a popľúcnice Ochorenia priedušiek a priedušnice Pľúcne ochorenia

Choroby horných dýchacích ciest sú napríklad : Choroby hrtana Ochorenia nosa a nosovej dutiny Ochorenia nosohltana Ochorenia prínosových dutín

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

J00 - J99 Choroby dýchacej sústavy

 • J00 - J06 Akútne infekcie horných dýchacích ciest
 • J10 - J18 Chrípka - influenza a zápal pľúc - pneumónia
 • J20 - J22 Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest
 • J30 - J39 Iné choroby horných dýchacích ciest
 • J40 - J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest
 • J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
 • J80 - J84 Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium
 • J85 - J86 Hnisavé a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest
 • J90 - J94 Iné choroby pohrudnice
 • J95 - J99 Iné choroby dýchacej sústavy

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1. Horné dýchacie cesty

POLOŽKA
Choroby dýchacej sústavy-Horné dýchacie cesty

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí, podnebia15 – 25
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa porúch prehåtania, prijímania potravy, schopnosti reči a kozmetického defektu.
2.Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste, poruchy artikulácie, žuvania a mimiky s možnosťou prijímať len tekutú stravu40
3.Zúženie nosných priechodov, najmä opakované obojstranné polypy, so závažnými poruchami dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia chirurgickou liečbou10
4.Alergická alebo vazomotorická nádcha
a) ľahké formy bez alergologickej liečby s občasnými klinickými prejavmi a sezónnym výskytom10
b) ťažké recidivujúce formy dokázané alergologickým vyšetrením, s častými klinickými prejavmi15 – 20
5.Chronický zápal prínosných dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou, prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou polypov, vnútrolebkovými a očnými komplikáciami)20 – 40
6.Úplná strata čuchu a s ňou spojené poruchy chuti10 – 20
7.Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana40 – 70
8.Zúženie priedušnice (trachey) klinicky a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)50 – 70
9.Obrna návratného nervu (n. laryngeus recurrens)
a) kompenzovaná, s dobrým hlasom5 – 10
b) s trvalým chrapotom15 – 25
c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami a poruchou hlasu30 – 50
10.Porucha artikulácie a iné poruchy reči
a) ťažko zrozumiteľná reč20 – 30
b) nezrozumiteľná reč50 – 60

2. Dolné dýchacie cesty

Choroby dýchacej sústavy

Všeobecné posudkové hľadisko :

Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa zníženia funkcie pľúc, vplyvu na celkový stav organizmu a podľa vplyvu na iné orgány a systémy (napr.cor pulmonale) a pri chorobách podmienených alergiou.

POLOŽKA
Choroby dýchacých ciet – Dolné dýchacie cesty

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Chronická obštrukčná choroba pľúc
a) štádium I.: mierny (ľahký) stupeň FEV1 > 80 % referenčných hodnôt, FEV 1/FVC < 70 %10 – 20
b) štádium II.: stredný stupeň 50 % < FEV1 < 80 % referenčných hodnôt30 – 50
c) štádium III.: ťažký stupeň 30 % < FEV1 < 50 % referenčných hodnôt60 – 80
d) štádium IV.: veľmi ťažký stupeň FEV1 < 30 % referenčných hodnôt, alebo FEV1 < 50 % referenčných hodnôt a chronické respiračné zlyhanie85
2.Bronchiektázie
a) ľahká forma, menšieho rozsahu a stupňa morfologického postihnutia bronchiálnej steny; bez trvalého obmedzenia pľúcnych funckií, občasný kašeľ s prevažne hlienovou expektoráciou; zriedkavé purulentné exacerbácie10- 20
b) stredne ťažká forma s častejšími akútnymi exacerbáciami30 -50
c) ťažká forma so závažným obmedzením pľúcnych funkcií a častými purulentnými exacerbáciami
60 – 70
3.Bronchiálna astma
a) ľahká intermitentná astma príznaky menej než 1-krát týždenne, nočné príznaky nie viac ako 2-krát mesačne, zriedkavé ľahké exacerbácie, normálne funkcie pľúc medzi epizódami FEV1 (PEF) > 80 % referenčných hodnôt alebo najlepšej osobnej hodnoty, variabilita PEF < 20 %, bez potreby pravidelnej protizápalovej liečby10 – 15
b) ľahká perzistujúca astma pred začatím adekvátnej liečby, príznaky častejšie ako 1-krát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky viac ako 2-krát mesačne, ale menej ako 1-krát týždenne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, FEV1 (PEF) > 80 % referenčných hodnôt; prejavy ako v bode a) pri pravidelnej liečbe nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov alebo monoterapii antileukotriénmi20 – 30
c) stredne ťažká perzistujúca astma pred začatím adekvátnej liečby, príznaky denne, nočné príznaky najmenej 1-krát týždenne alebo 60 % < FEV1 < 80 % referenčných hodnôt, alebo variabilita PEF > 30 %; prejavy ako v bode a) pri kombinovanej liečbe nízkymi až stredne vysokými dávkami inhalačných kortikoidov s dlhodobo pôsobiacimi inhalačnými betasympatomimetikami, prípadne antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo pri monoterapii vysokými dávkami inhalačných kortikoidov; alebo prejavy ako v bode b) pri pravidelnej liečbe nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov alebo monoterapii antileukotriénmi35 – 50
d) ťažká perzistujúca astma každodenné príznaky, časté exacerbácie, časté nočné astmatické príznaky, FEV1 < 60 % referenèných hodnôt, pred začatím liečby alebo pri akejkoľvek antiastmatickej liečbe; prejavy ako v bode b) pri kombinovanej liečbe nízkymi až stredne vysokými dávkami inhalačných kortikoidov s dlhodobo pôsobiacimi betasympatikomimetikami, prípadne antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo pri monoterapii vysokými dávkami inhalačných kortikoidov; alebo prejavy ako v bode c) pri pravidelnej liečbe nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov alebo monoterapii antileukotriénmi60 – 90
4.Zaprášenie pľúc (pneumokonióza uhľokopov,silikóza, azbestóza)
4.1.V počiatočnom klinickom a rtg. štádiu, bez obmedzenia pľúcnych funkcií10 – 15
4.2.Rozvinuté štádia ochorenia
a) ľahká forma20 – 30
b) stredne ťažká forma40 – 55
c) ťažká forma60 – 90
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa výslednej poruchy pľúcnej funkcie, kardiovaskulárnych komplikácií s prihliadnutím na dynamiku ochorenia.
5.Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina)
a) po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií10 – 15
b) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa20 – 30
c) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa35 – 50
d) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa55 – 80
e) počas onkologickej liečby70 – 80
f) nevyliečiteľná choroba90
6.Sarkoidóza
6.1.0. – I. štádium:
a) bez klinickej symptomatológie, bez funkčného obmedzenia5
b) s klinickou symptomatológiou alebo s funkčným obmedzením mierneho stupňa10 – 20
6.2.II. – IV. štádium:
a) klinické symptómy neprítomné alebo len mierneho stupňa, so žiadnou alebo ľahkou poruchou pľúcnych funkcií20 – 30
b) s klinickou symptomatológiou alebo so stredne ťažkou poruchou pľúcnych funkcií40 – 60
c) s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa65 – 90
7.Iné choroby pľúc a pohrudnice
a) ľahkého stupňa: dýchavica presahujúca obvyklú mieru pri stredne ťažkom zaťažení (napr. rýchla chôdza 5 – 6 km/h, stredne ťažká telesná práca) s miernym zhoršením pľúcnych funkcií10 – 30
b) stredne ťažkého stupňa: dýchavica presahujúca obvyklú mieru už pri každodennom ľahkom zaťažení (napr. prechádzka 3 – 4 km/h, chôdza do schodov na prvé poschodie, ľahká telesná práca) alebo zníženie pľúcnych funkcií o nie viac ako o 50 % náležitých hodnôt40 – 60
c) ťažkého stupňa: dýchavica už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji; alebo zníženie pľúcnych funkcií o 50 % náležitých hodnôt a viac65 – 90
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity procesu a výsledných porúch funkcie postihnutých orgánov.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •